Βλέπετε το αρχείο για Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. :

Β 3.6.5 Δράση Ε.5. Ψηφιακή κοινότητα στην ηλεκτρονική υγεία: συνεργασία με stakeholders (ΕΛΟΤ, ΚΤΠΑΕ, HL7 Hellas, Ιατρική Εταιρία Αθηνών, ΕΟΦ, ΓΓΚΑ, ΗΔΙΚΑ)

9:31 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην δημιουργία και λειτουργία ενός stakholders forum κάτω από Κρατική επίβλεψη υπό ενός φορέα που θα λειτουργεί ως Εθνικό σημείο αναφοράς σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Competence Center). Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να ήταν υπό προϋποθέσεις και ένας νέος φορέας μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα όπου θα ήταν μέλη του όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στο αντικείμενο (ΥΥΚΑ, ΓΓΚΑ, ΕΛΟΤ, ιατρικοί σύλλογοι, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, HL7 Hellas, ΟΤΑ, κλπ).

Η δράση αφορά και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου συνεχούς διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης με στόχο:

 • Τη δημιουργία της Ψηφιακής Κοινότητας ηλεκτρονικής υγείας
 • τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Υγεία και Κοινωνική ασφάλιση,
 • στην ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων,
 • στην υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία και
 • στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab).

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται η δημιουργία μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Προτείνεται για τη δημιουργία των εργαλείων να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ελεύθερου λογισμικού και των λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Για την λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος απαιτείται να στηριχθούν από τη πολιτεία οι εμπλεκόμενοι για την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν με τη θέσπιση «Κουπονιών Διαλειτουργικότητας» και «Κουπονιών ηλεκτρονικής κατάρτισης». Ως «κουπόνι διαλειτουργικότητας» εννοιείται η επιδότηση δράσεων φορέων υγείας και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου διαλειτουργικότητας, απόκτηση πιστοποιητικών συμβατότητας με πρότυπα (πχ ΙΗΕ), κλπ. Με «κουπόνι ηλεκτρονικής κατάρτισης» εννοείται η επιδότηση για την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων ηλεκτρονικής υγείας σε πρότυπα και διαδικασίες (πχ πρότυπα ποιότητας, HL7, DICOM, CDA, κλπ).

Σκοπός – Στόχος

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός μόνιμου φορέα διαβούλευσης σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας και κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την υποστήριξη στην υλοποίηση των Εθνικών και Διεθνών πολιτικών που απαιτούνται. Αντίστοιχοι φορείς υπάρχουν σε όλα τα κράτη με ανεπτυγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Για την επιτυχή λειτουργία του φόρουμ αυτού προτείνεται να δημιουργηθεί μια υποδομή ψηφιακής κοινότητας τόσο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (κοινωνικά μέσα, κλπ) για τη βέλτιστη αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων όσο και για την αποδοτικότερη λειτουργία του φόρουμ από πλευράς χρόνου και κόστους. Για τη λειτουργία του φόρουμ θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας (Governance).

Μέτρα υλοποίησης

Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία οι πιθανές – ενδεικτικές ψηφιακές υτηρεσίες που θα δημιουργηθούν για την μακρόχρονη υποστήριξη του eHealth Stakeholders forum.

Α. Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, Στοχευμένης Ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας

Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων

Στόχο της εφαρμογής αποτελεί η διευκόλυνση των μελών – χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης στην αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών (Partners) στο πλαίσιο δημιουργίας συνεργατικών δράσεων (ερευνητικά έργα, δημόσιοι διαγωνισμοί, κλπ) σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο.

Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να αναζητήσουν τον κατάλληλο συνεργάτη μέσα από ένα πλήρη κατάλογο νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΤΠΕ στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται για κάθε εταιρεία θα αφορούν το πλήρες profile της και στοιχεία επικοινωνίας, χώρες και τομείς που δραστηριοποιείται, έργα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί.

Μέσω του υποσυστήματος αναζήτησης Εμπειρογνωμόνων Experts οι Εταιρείες – Χρήστες του ΠΣ θα μπορούν να αναζητούν πιθανούς συνεργάτες ελεύθερους επαγγελματίες (experts) στο πλαίσιο σύνταξης προτάσεων ή και υλοποίησης έργων.

Ειδικότερα η εφαρμογή θα διαθέτει κατάλογο με επικαιροποιημένα βιογραφικά επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής στον χώρο των Βαλκανίων – Ανατολικής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής (ή θα διασυνδέεται με τέτοια κατάλληλα συστήματα). Η αναζήτηση θα γίνεται με σύνθετο τρόπο διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες στον εντοπισμού του κατάλληλου συνεργάτη.

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Χρήστες – εταιρείες για την εύρεση expert σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα αποστέλλει ειδοποίηση (πχ με e-mail) στους χρήστες του συστήματος (Ελεύθερους Επαγγελματίες, εταιρείες) για την ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε.

Ενημέρωση για νέες Ευκαιρίες

Χρήστες του υποσυστήματος θα είναι όλες οι εταιρείες – μέλη του φορέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Μέσω του εν λόγω υποσυστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τις Ευκαιρίες (νέα έργα, επενδυτικά πλαίσια, ερευνητικές δράσεις, κλπ) που παρουσιάζονται σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο (με κύρια έμφαση, όπως προαναφέρθηκε, σε χώρες της βαλκανικής, Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής)..

Μέσω ιδιαίτερα σύνθετων αναζητήσεων οι εταιρείες – χρήστες θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάληψη τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα του υποσυστήματος να ενημερώνει άμεσα (μέσω e-mail, sms, κλπ) τους φορείς – ενδιαφερόμενους για τα νέα έργα που τις αφορούν ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους.

 

Α2. Υπηρεσία Στοχευμένης επιχειρηματικής ενημέρωσης

Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης απογραφής όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σε εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής για κάποια δομή υγείας. Ο μηχανισμός θα παρέχει σε κάθε βήμα απογραφής και οδηγίες / καλές πρακτικές όσον αφορά θέματα διαλειτουργικότητας καθώς και την αριστεία / παγκόσμια τάση σε σχετικά θέματα.

Διεκπεραίωση Αιτημάτων αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί συνεργατικά με αυτόν της απογραφής καθώς και με το business matching tool του Web Conference.

Μηχανισμός Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Συμμετοχής ενεργειών απογραφής / αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας σε μοντέλο κοινωνικής / επιχειρηματικής συμετοχικότητας. Ο μηχανισμός αιτημάτων υποστηρίζει και εφαρμογές polling και e-voting για θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας.

 

Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων

Προετοιμασία δικτυακών τόπων

Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ορίζεται ειδικός χώρος τον οποίο θα μπορεί το κάθε μέλος να παραμετρoποιεί αντίστοιχα με σκοπό τη προώθηση των σκοπών του και των δεξιοτήτων του. Θα αξιοποιηθούν ειδικά εργαλεία της πύλης όπως εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools), εργαλεία ηλεκτρονικού καταστήματος, λίστα προτύπων που σχετίζονται με το μέλος, benchmarking tools που διαθέτει, κλπ. Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός Ψηφιακού τεχνολογικού πάρκου ηλεκτρονικής υγείας.

Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται από το εκάστοτε μέλος το οποίο θα αποφασίζει αν το υλικό θα είναι και μέρος της κεντρικής δομής διαχείρισης γνώσης της Πύλης.

Ηλεκτρονικά εκθετήρια σε θεματικές τεχνολογικές εκθέσεις και πάρκα.

Δίνεται σε κάθε μέλος χώρος εκθετηρίου στο διαδίκτυο σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων ή / και πάρκων. Στο εκθετήριο αυτό τα μέλη εκτός από την δυνατότητα ανάρτησης λειτουργικών demo των προϊόντων τους, καθώς και με ότι άλλο συνοδευτικό / γνωσιακό υλικό απαιτείται για την ορθή παρουσία των προϊόντων αυτών, σε συνδυασμό με την υπηρεσία «Β3. Υπηρεσία  benchmarking messaging e-Health» θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν τους τρόπους που οι εφαρμογές / συστήματά τους είναι συμβατά με το HL7 ή / και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Επίσης, θα προτρέπονται από τους moderators των χώρων αυτών να επιδεικνύουν και τα μετρήσιμα οφέλη που μπορεί να φέρει μία τέτοια διαλειτουργικότητα σε τεχνολογικό, επιχειρησιακό αλλά και οικονομικό επίπεδο.

Α4. Υπηρεσία  Ηλεκτρονικής Προώθησης (e-campaigning)

Ανάλυση Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης

Αναλύονται τα δεδομένα του επιχειρηματικού εύρους που θα απευθυνθεί η δράση ευαισθητοποίησης. Αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά τα δεδομένα που αφορούν κυρίως τις ομάδες – στόχο της δράσης της Ευαισθητοποίησης. Επίσης διερευνάται το δυναμικό προσφοράς – ζήτησης όλων των ενδιαφερομένων / συσχετιζόμενων κοινωνικών ομάδων που αφορά η δράση είτε αυτοί είναι διαμορφωτές (ομάδες υλοποίησης), άμεσα ωφελούμενοι (Επαγγελματίες ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ, μαθητές, σπουδαστές, ακαδημαϊκοί, πολίτες), είτε είναι απλώς ενδιαφερόμενοι / έμμεσα ωφελούμενοι (μη ακαδημαϊκοί ιστορικοί μελετητές, συγγραφείς κλπ).

Σχεδιασμός και προετοιμασία ενεργειών προώθησης

Με βάση τα παραδοτέα της εργασίας Ανάλυσης Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης σχεδιάζονται σε στρατηγικό επίπεδο οι ενέργειες της δράσης ευαισθητοποίησης. Καταρτίζονται συγκεκριμένα σενάρια υλοποίησης της δράσης λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν δυναμικό προσφοράς – ζήτησης των εμπλεκόμενων επιχειρηματικών / κοινωνικών ομάδων καθώς και τεχνοοικονομικά στοιχεία της αγοράς που εξειδικεύεται σε καμπάνιες προώθησης επιχειρηματικού / τεχνολογικού χαρακτήρα με αξιοποίηση καναλιών του διαδικτύου.

Υλοποίηση e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου

Υλοποιείται e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό θα αποτελείται κυρίως από διαδραστικές μικρο εφαρμογές διαδικτύου όπως πολυμεσικά banners, δικτυακά παίγνια και quizes με θεματικό περιεχόμενο που να  κεντρίζει το ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό / τεχνολογικό χαρακτήρα πράξης, εφαρμογές online ψηφοφορίας για σχετικά θέματα με δυνατότητες αυτόματης κλήρωσης δώρων (ενδεικτική λίστα).

Προώθηση του e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου σε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας.

Το αναπτυσσόμενο e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο προωθείται σε  διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα και εμβέλειας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα σενάρια υλοποίησης του σχεδιασμού το περιεχόμενο προωθείται σε διαδικτυακές πύλες εθνικής εμβέλειας (θεματικές ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή μη όπως ηλεκτρονικός τύπος, δικτυακοί τόποι πανεπιστημίων κα) καθώς και σε δικτυακούς τόπους παγκόσμιας εμβέλειας (ενδεικτική λίστα: wikipedia, google ads, you tube, facebook, second life κα). Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα έχουν σαν σταθερό σημείο αναφοράς την δικτυακή πύλη της παρούσης πράξης.

Β. Εφαρμογή Συνέργειας και Συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ

 

Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ

Προετοιμασία δικτυακών φόρα

Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ομάδες εργασίας για την προετοιμασία των δικτυακών φόρα. Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε αφιερωμένους (διαβαθμισμένους) δικτυακούς τόπους της πύλης με εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools)

Δικτυακά τραπέζια εργασίας επιστημονικών ομάδων πράξης

Υλοποιούνται πέντε δικτυακά τραπέζια εργασίας με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων με αντικείμενο την εκλαΐκευση του επιστημονικού περιεχομένου του προς ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου της πράξης.

Συγγραφή υλικού εκλαΐκευσης του επιστημονικού περιεχομένου

Τα συμπεράσματα των Δικτυακών τραπεζιών εργασίας καθώς και η συνοδευτική τους τεκμηρίωση συνθέτονται συστηματοποιημένα σε ψηφιακή μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη από εφαρμογές ψηφιακών / ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών καθώς και από αντίστοιχες εκπαιδευτικών δικτυακών πυλών.

Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται στις ανωτέρω εργασίες

Β2. Υπηρεσία Web Conferencing

Web Conference

Υλοποιείται Δικτυακό Συνέδριο (Web Conference) με καλεσμένους ομιλητές από το επιστημονικό αλλά και το πολιτικό διεθνές γίγνεσθαι. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύονται σε επιστημονικό περιοδικό διεθνούς χαρακτήρα καταχωρημένο σε citation index (με κρίση σύνοψης ή κρίση άρθρου).

Στις δορυφορικές συνεδρίες του Web Conference θα λειτουργούν δικτυακές εφαρμογές επίδειξης (demo) των προϊόντων και υπηρεσιών εταιριών, επιχειρήσεων καθώς και  εργαστηρίων ακαδημαϊκών και μη. Οι δικτυακές αυτές εφαρμογές θα παρέχουν λίστες από όλους του εμπλεκόμενους (stakeholders) γύρω από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο του συνέδριου το οποίο θα αφορά τις υπηρεσίες / προϊόντα των ανωτέρω καθώς και μηχανισμό προτεινόμενων συνεργειών / συνεργασιών γύρω από αυτά (business match making tool).

Β3. Υπηρεσία benchmarking messaging e-Health

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος in vitro δοκιμής ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας με βάση το πρότυπο HL7  ή σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ) με σκοπό να μπορούν οι φορείς υγείας και οι εταιρίες πληροφορικής  να δοκιμάζουν τα σενάρια διαλειτουρικότητας που ετοιμάζουν στη πράξη σε περιβάλλον δοκιμής. Θα επιτρέψει επίσης σε φορείς υγείας να προτείνουν δικά τους τυποποιημένα σενάρια διαλειτουργικότητας και να απαιτούν από τις εταιρίες να τα έχουν δοκιμάσει επιτυχώς in vitro πριν από κάποιο στάδιο του δημοσίου κανονισμού προμηθειών (διαδικασία επιλογής αναδόχων). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της εμπειρίας της διεθνούς δράσεις Integrating the healthcare enterprise ως μια δοκιμασμένη και πετυχημένη βέλτιστη πρακτική. Στην πράξη αυτή η υπηρεσία θα είναι στην διάθεσή του κάθε φορέα / επαγγελματία του κλάδου της Πληροφορικής της Υγείας με την μορφή παραμετροποιήσιμων web services οι οποίες θα προσομοιώνουν συγκεκριμένα σενάρια επικοινωνίας εφαρμογών πληροφορικής της Υγείας βάση του HL7 αλλά και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάζουν το λογισμικό διαλειτουργικότητας που έχουν την διάθεσή τους (ή / και αναπτύσσουν) για την εφαρμογή / λογισμικό τους σε πραγματικές συνθήκες ανταλλαγής μηνυμάτων παραγωγικής λειτουργίας. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες «Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων», «Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων», «Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ» και «Β2. Υπηρεσία Web Conferencing» η παρούσα υπηρεσία στοχεύει στο αποτελέσει το κοινά αποδεκτό πεδίο δοκιμών και ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών σε επίπεδο «ζωντανών» εφαρμογών με το ελάχιστο κόστος στους κατασκευαστές / παρόχους των εξειδικευμένων συστημάτων / εφαρμογών ΤΠΕ Υγείας και έτσι να μοχλεύσει την αγορά προς την επιθυμητή όσο και αναγκαία διαλειτουργικότητα.

 

Β4. Υπηρεσία κατανεμημένης διαχείρισης έργων

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης έργων για τις ανάγκες των ομάδων εργασίας και των μελών. Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των έργων και της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε αυτά ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης του εκάστοτε έργου. Την υποδομή αυτή θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα μέλη του Φορέων (HL7 Hellas, Ιατρική Εταιρία Αθηνών) και για δικά τους έργα εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Εφαρμογή Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας

Γ1. Υπηρεσία Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας

Με αξιοποίηση τις εμπειρίας των φορέων της πρότασης δημιουργούνται αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής Δια Βίου κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας σε ομάδες στόχους συμβατές με το αντικείμενο της πρότασης. Αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο μαθησιακών ενοτήτων Δια βίου Κατάρτισης. Το περιεχόμενο αυτό δομείται εκπαιδευτικά σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής μάθησης Δια Βίου εκπαίδευσης και επίσης δομείται τεχνολογικά κατά SCORM 2.0.

Οι ενότητες αυτές ακολουθούν τις κατηγορίες των φόρα της ενημέρωσης τα οποία και αξιοποιούν για την δια βίου διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης. Υλοποιούνται μαθησιακά σενάρια αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου της πράξης ακολουθώντας επίσης την συμβατή κατηγοριοποίηση με αυτή της δράσης ενημέρωσης.

Μια σημαντική διάσταση της προτεινόμενης δράσης είναι ότι, αναπτύσσοντας το ψηφιακό υλικό του εκπαιδευτικού υλικού με το οποίο πραγματεύεται, δημιουργούνται αειφόρα βιώσιμες δομές παραγωγής και κανάλια παροχής ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν στο διηνεκές να υποστηρίζουν παρόμοιες δράσεις ψηφιακής σύγκλισης με κεντρικό χαρακτήρα την ανάπτυξη ενός πυρηνικού περιεχομένου γνώσης και κατόπιν την βέλτιστη αξιοποίηση του περιεχομένου αυτού με δράσεις Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Δια βίου Κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας.

Γ2. Υπηρεσία Θεματικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Προτύπων και Εφαρμογών

Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται καθώς και όλο το συνοδευτικό του τεκμηριωτικό και αρχειακό υλικό μεταπτώνεται σε ηλεκτρονική δομή ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή πλούσιας σε περιεχόμενο γνώσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ στην ηλεκτρονική υγεία με ελκυστικό και αξιόπιστο τρόπο βασιζόμενο στις θεωρίες και τις πρακτικές των παραδοσιακών αλλά και ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης
 • Την ενίσχυση κοινοτήτων πληροφόρησης που θα δημιουργηθούν από ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά.
 • Αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης των χρηστών και εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους.
 • Την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων των επιχειρήσεων
 • Την ενίσχυση του πνευματικού κεφαλαίου των εμπλεκόμενων φορέων νομικών και φυσικών προσώπων και κατά συνέπεια του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.
 • θα επιτρέψει στο Φορέα Υλοποίησης την προσφορά νέων, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του με καινοτομικό τρόπο,
 • θα προσδώσει πρόσθετο κύρος στο Φορέα Υλοποίησης, ως βασικού φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – μελών του στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο των ΤΠΕ στην Υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση
 • θα υποστηρίξει τις ελληνικές ΜΜΕ του κλάδου ΤΠΕ στην προσπάθεια αξιοποίησης σύγχρονων ΤΠΕ χωρίς την ανάγκη δαπανηρής επένδυσης,

Αναμενόμενα άμεσα ωφελούμενοι, Ωφελούμενος Πληθυσμός

Οι άμεσα Ωφελούμενοι από τη παρούσα πράξη είναι:

 1. Οι εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο
 2. οι εμπειρογνώμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες του χώρου των ΤΠΕ στην Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση
 3. Τα έργα που υλοποιήθηκαν  στο πλαίσιο του μέτρου 2.6 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
 4. Οι χρήστες των έργων αυτών (ιατροί, νοσηλευτές, κλπ) και που θα χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα στη καθημερινή τους πρακτική
 5. Το ΥΥΚΑ
 6. Οι επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες

καθότι τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν στην ευρύτερη χρήση και διάδοση των καλών πρακτικών, ενώ θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία αλλά και τον ορθολογικό και κοινά αποδεκτό σχεδιασμό των επακόλουθων δράσεων.

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι Πολίτες καθώς το έργο θα συμβάλλει μέσο-μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Χρονικός προγραμματισμός

Υλοποίηση Ψηφιακών εργαλείων 3-6 μήνες

Ίδρυση και θέση σε λειτουργία του φόρου: 3-6 μήνες

Λειτουργία του Φόρου: συνεχώς.

Εκτιμούμενο κόστος

Κόστος Ψηφιακών εργαλείων; 200.000€ – 500.000€ ανάλογα με το εύρος τους.

Εκτιμώμενο Κόστος Λειτουργίας για 24 μήνες: 1.200.000€

 

Β.3.6.4 Δράση Ε.4. Οδικός χάρτης εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Υγεία/κοινωνική ασφάλιση

9:30 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Η δράση αυτή θα αποτυπώσει το σύνολο των αναγκαίων δράσεων στην Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση προκειμένου να μπορέσουν να σχεδιαστούν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες θα βασίζονται σε κοινό πληροφοριακό υπόβαθρο.

Η δράση αυτή χωρίζεται στις παρακάτω φάσεις:

Φάση 1: ανάλυση αναγκών των εμπλεκομένων φορέων, υφιστάμενη κατάσταση και υποχρεώσεις της Πολιτείας σε διεθνές επίπεδο

Φάση 2: Καθορισμός των αναγκαίων ψηφιακών υπηρεσιών και των θεσμικών παρεμβάσεων

Φάση 3: ανασχεδιασμός διαδικασιών.

Φάση 4 δημιουργία σχεδίων δράσης για κάθε υπηρεσία χωριστά

Φάση 5 τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Η υλοποίηση του «προγράμματος» που θα προκύψει θα πρέπει να ανατεθεί σε φορέα που θα αναδειχθεί σε eHealth Competence Center, ευρείας αποδοχής σε διακομματικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του προγράμματος σε βάθος χρόνου.

Σκοπός – Στόχος

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης υλοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση ο οποίος θα αντέξει στον χρόνο, θα είναι συναφές με τα δρώμενα διεθνώς, θα αξιοποιεί τα διεθνή πρότυπα και τις μεθοδολογίες.

Η ευρεία συμφωνία και συναίνεση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των βημάτων του οδικού χάρτη, με την εμπλοκή και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Στόχος του οδικού χάρτη είναι σε βάθος χρόνου να ομαλοποιηθεί η αγορά πληροφορικής στον τομέα αυτό, να ομογενοποιηθούν τα παραγόμενα δεδομένα και τελικά να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στους Πολίτες.

Μέτρα υλοποίησης

Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά οι 5 φάσεις υλοποίησης της δράσης

Φάση 1: ανάλυση αναγκών των εμπλεκομένων φορέων, υφιστάμενη κατάσταση και υποχρεώσεις της Πολιτείας σε διεθνές επίπεδο (μνημόνιο, κοινοτικές οδηγίες, κλπ). θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για παράδειγμα τα τρέχοντα έργα των συναρμόδιων υπουργείων που υλοποιούνται με Εθνικούς πόρους ή και με πόρους του ΕΣΠΑ (πχ ηλεκτρονική συνταγογράφηση), οι Ευρωπαϊκές πολιτικές (πχ έργο epSOS, ;έργο STORK, νέα κοινοτική οδηγία 2011/24/ΕΕ 2011περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης), κλπ.

Φάση 2: Καθορισμός των αναγκαίων ψηφιακών υπηρεσιών και των θεσμικών παρεμβάσεων που απαιτούνται. Οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για τη θεσμοθέτηση τους, τις βελτιώσεις στα καθηκοντολόγια των εμπλεκόμενων δημόσιων λειτουργών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, κλπ.

Φάση 3: ανασχεδιασμός διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών (πχ ηλεκτρονική συνταγογράγηση) αποτυπώνοντας τις πληροφοριακές υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν (υφιστάμενες, νέες), την πληροφοριακή υποδομή που θα εφαρμοστεί (ΕΠΔΥ εφόσον υπάρχει), κλπ.

Φάση 4 δημιουργία σχεδίων δράσης για κάθε υπηρεσία χωριστά αποτυπώνοντας τον αναγκαίο χρόνο υλοποίησης, τους στόχους, το κόστος, τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν, τα βήματα υλοποίησης, την ανάλυση του ρίσκου, τις μεθόδους χρηματοδότησης, καθορισμός κινήτρων (incentives) για τους τελικούς χρήστες, κλπ.

Φάση 5 τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση σε βάθος 10τίας ο οποίος θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια δράσης ανά ηλεκτρονική υπηρεσία, τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν, τις ανάγκες για θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να έχει προέλθει μετά από μια εκτεταμένη χρονική περίοδο concensus buildding μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders forum).

Επίσης ο οδικός χάρτης θα προτείνει και τα αναγκαία μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα αυτό (Governance) κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Πηγή: έργο Calliope, www.calioppe.net.eu

Προκειμένου σταδιακά να μπορέσουν να ομογενοποιηθούν οι πληροφοριακές υποδομές στην Υγείας προτείνεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες πληροφοριακές υποδομές που θα επιτρέπουν τη μετάβαση από τη προμήθεια κλειστών πληροφοριακών συστημάτων στη προμήθεια υπηρεσιών λογισμικού που θα βασίζεται στη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη (ασθενή, ιατρό, ασφαλιστικό ταμείο, κλπ). Αυτό απαιτεί:

 1. την προσήλωση και πλήρη αξιοποίηση των διεθνώς αποδεκτών προτύπων και πρωτοκόλλων υγείας όπως συμβαίνει διεθνώς σε παγκόσμια κλίμακα.
 2. τη δημιουργία εθνικών συνόλων δεδομένων (minimum data sets) ως κοινό πυρήνα όλων των εφαρμογών κάθε τύπου βασισμένα σε κωδικοποιημένα στοιχεία και αποδεκτές κωδικοποιήσεις και ονοματολογίες  (πχ ICD10, ATC/DDD, κλπ).
 3. την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών που δημιουργούνται από το έργο epSOS ή και άλλα αντίστοιχα.
 4. την αξιοποίηση των διεθνών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση και πιστοποίηση διαλειτουργικότητας όπως το integrating the healthcare enterprise (IHE) το οποίο ήδη χρησιμοποιούν Κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Αυστρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη πιστοποίηση ή και τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων που απαρτίζουν τις ενότητες ενός δικτύου υγείας, βάσει συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης (integration profiles).

Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού διαμεταγωγής δεδομένων υγείας (Healthcare Information Management Service Bus) μονάδων υγείας  το οποίο θα διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ποιότητα των δεδομένων υγείας που διακινούνται από την λειτουργία των μονάδων υγείας.  Ο κεντρικός αυτός μηχανισμός θα μπορεί να λειτουργεί σε κέντρο δεδομένων της δημόσιας διοίκησης .

Οι πληροφοριακές υποδομές των μονάδων υγείας χωρίζονται σε λειτουργικά ανεξάρτητες ενότητες (building blocks). Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 3-7 παρόμοιες οντότητες. Οι διεπαφές μεταξύ των οντοτήτων αυτών θα καθοριστούν με αυστηρά ορισμένα σενάρια διασύνδεσης (integration profiles) κατά ΙΗΕ, αξιοποιώντας κατά περίπτωση κωδικοποιήσεις και πρότυπα διεθνώς αποδεκτά με σκοπό την τυποποιημένη διασύνδεση των οντοτήτων αυτών.

Η δομή αυτή επιτρέπει την υλοποίηση ενός εθνικού πληροφοριακού συστήματος υγείας σε διακριτά βήματα ανάλογα με την ωριμότητα των μονάδων υγείας, τις στρατηγικές ανάγκες της πολιτείας και τις οικονομικές δυνατότητες για την υποστήριξη τόσο της υλοποίησης όσο και της μετέπειτα παραγωγικής λειτουργίας.

Με τη πρόταση αυτή καθίσταται δυνατή:

 1. η επίτευξη ομοιογένειας των δεδομένων
 2. η διατήρηση οντοτήτων που λειτουργούν ικανοποιητικά σε κάθε επίπεδο, από μια ολόκληρη ΥΠΕ, σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο ή ακόμα και μιας εφαρμογής σε κάποιο νοσοκομείο.
 3. Η αξιοποίηση των υποδομών διαλειτουργικότητας που έχουν προμηθευτεί οι ΥΠΕ στο παρελθόν (δημιουργώντας τοπικά «αντίγραφα» του κεντρικού μηχανισμού)
 4. Η διασύνδεση με αυτοματοποιημένο τρόπο με κάθε δομή επιχειρησιακής ευφυΐας με δομημένο τρόπο (web services – XML)
 5. Η μελλοντική διασύνδεση των Πληροφοριακών υποδομών των ΦΚΑ
 6. Η μελλοντική υποστήριξη κεντρικών δομών του Κράτους πχ Κάρτα πολίτη, ΑΜΚΑ, κλπ
 7. Η τροποποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Πολιτείας (έντυπα, αναφορές, κωδικοποιήσεις, διαδικασίες, κλπ) μια φορά στον κεντρικό μηχανισμό με μηδαμινές επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα των μονάδων υγείας
 8. Η κεντρική διαχείριση κωδικοποιήσεων και εντύπων (στη μορφή CDA documents σε μορφή XML.)

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι:

 • Ανταποκρίνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες για την προαγωγή και υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας, όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (2-7-2008) καθότι διαχειρίζεται μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής παραγόντων στην ηλεκτρονική υγεία (παράγραφος 4 της οδηγίας), επιταχύνει την υιοθέτηση ενός οργανωτικού πλαισίου διαλειτουργικότητας (οδηγία 6) , εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα ως αμιγές συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία (οδηγία 5) και λαμβάνει υπόψη τεχνικούς και άλλους κρίσιμους παράγοντες (θεσμικά ζητήματα, ασφάλεια, προστασία δεδομένων κλπ).
 • Συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010, καθότι επιδιώκει τη σύγκλιση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας με τα Κράτη-Μέλη και στη συμμετοχή της χώρας μας στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών με δεδομένα ηλεκτρονικής υγείας (Στόχος 1) και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Στόχος 3)
 • Συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020 καθώς (α) συνεισφέρει στη δημιουργία σταθερής και «Σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς»  ενώ αποτελεί σαφή δράση εντασσόμενη στη βασική δράση 5 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ. Παράλληλα συνεισφέρει στη βασική δράση 9 περί μοχλευσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων. Η δράση αυτή αποτελεί και δράση ελέγχου του ψηφιακού χάσματος. Τέλος συνεισφέρει στην υποστήριξη της Αειφόρου υγειονομικής περίθαλψης και την υποστήριξη με ΤΠΕ αξιοπρεπούς και ανεξάρτητης διαβίωσης
 • Αξιοποιεί δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (βλ για παράδειγμα Έργα EpSOS, Calliope, Financing e-health, ERH Impact, κλπ).

Χρονικός προγραμματισμός

6-12 μήνες για τον σχεδιασμό του αρχικού οδικού χάρτη

6-12 μήνες για την ανοιχτή διαβούλευση και ολοκλήρωση του οδικού χάρτη

5 χρόνια για την υλοποίηση του (υπό βέλτιστες συνθήκες)

Εκτιμούμενο κόστος

Κόστος σχεδιασμού και διαβούλευσης του οδικού χάρτη: 200.000€ – 500.000€

Κόστος υλοποίησης του οδικού χάρτη: ανάλογα με τα σχέδια δράσεων των επιμέρους ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Β.3.6.3 Δράση Ε.3 «Πρότυπο Σύστημα Αρχείου Νεοπλασιών» με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Δράσεων και Πολιτικών

9:29 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιβάλλον – σύντομο ιστορικό

Το E.A.Ν (National Population Cancer Registry) είναι ένα σύστημα συλλογής, διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τις νέες περιπτώσεις καρκίνου στην Ελλάδα που διαγνώσκονται και παρακολουθούνται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Υγείας. Σκοπός του είναι να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη συχνότητα και των ποσοστών επιβίωσης νόσου και να αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για τη χάραξη ορθολογικής Εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής. Όπως επισημαίνεται παγκοσμίως, τα Αρχεία Νεοπλασιών αποτελούν το μόνο αξιόπιστο τρόπο για να αποτυπωθεί το μέγεθος του προβλήματος σε Εθνικό ή τοπικό επίπεδο και να αξιολογηθούν τόσο τα προγράμματα πρόληψης όσο και η αποτελεσματικότητα των θεραπειών, ο χρόνος και η ποιότητα επιβίωσης.

Σήμερα στην Ελλάδα η λειτουργία του βασίζεται σε έντυπα καταγραφής τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier μέσα σε κλειστό φάκελο μια φορά το μήνα.

Σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η λειτουργία αντίστοιχων «Αρχείων», βασίζεται σε κεντρικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς καταγραφής, καθώς και σε συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης που υποστηρίζονται από ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνών) , συστήματα διαλειτουργικότητας και διεθνή πρότυπα.

Ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Α.Ν σήμερα, υπολείπεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο τόσο στην λειτουργία όσο και στην αποτελεσματικότητα τους ως προς τους στόχους του.

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσης δράσης είναι η υλοποίηση ενός Πρότυπου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Αρχειοθέτησης Νεοπλασιών από παθολογοανατομικά και κυτταρολογικά εργαστήρια το οποίο να ακολουθεί τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους και να αξιοποιεί τις βέλτιστες τεχνολογίες και πρακτικές από τον χώρο της Πληροφορικής της Υγείας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού συνοψίζονται ως εξής:

 • Συλλογή των δεδομένων με χρήση ειδικών αλγορίθμων ταυτοποίησης
 • Έλεγχος δεδομένων, ανάλυση και δημιουργία αναφορών και στατιστικών με απλό και ουσιαστικό τρόπο
 • Χρήση εργαλείων συσσωμάτωσης δεδομένων έτσι ώστε να δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των ογκολογικών περιστατικών.
 • Χρήση ευέλικτων εργαλείων δημιουργίας αναφορών το οποία επιτρέπουν σε βάθος ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί

Σκοπός – Στόχος

Τα τελευταία χρόνια η διάγνωση και η θεραπεία των ασθενών με καρκίνο πραγματοποιείται όλο και περισσότερο σε χώρους έξω από το κλασικό νοσοκομείο-χώρο νοσηλείας. Αυτή η μετατόπιση από την παραδοσιακή περιοχή των νοσοκομείων παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στην κεντρική καταγραφή καρκίνου και στην ανάγκη για τον πλήρη και ακριβή προσδιορισμό των περιστατικών. Η έλλειψη ενός τυποποιημένου συστήματος από τα εργαστήρια παθολογίας και κυτταρολογίας οδηγεί πολλές φορές σε “πλασματική” δήλωση ογκολογικών περιπτώσεων, τις περισσότερες φορές μη επεξεργάσιμη.

Είναι απαραίτητο τα εργαστήρια παθολογίας και κυτταρολογίας να υποβάλουν τις αναφορές-εκθέσεις ηλεκτρονικά και προτυποποιημένα στην κεντρική ή και στις περιφερειακές μονάδες καταγραφής καρκίνου. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός τυποποιημένου εργαστηριακού συνόλου δεδομένων παθολογίας, λεξικό στοιχείων (κωδικοποιήσεις) και προτύπου αποστολής δεδομένων τα οποία να διαβιβάζονται από τα εργαστήρια παθολογίας και κυτταρολογίας να παραλαμβάνονται και να υποβάλλονται προς επεξεργασία. Ο ρόλος των παθολογοανατομικών και κυτταρολογικών εργαστηρίων είναι πολύ σημαντικός στην καταγραφή καρκίνου και στην συλλογή των δεδομένων που την αφορούν (καταγραφή). Πάνω από το 90% από όλα τα ογκολογικά περιστατικά επιβεβαιώνονται μικροσκοπικά από αναφορές παθολογοανατομικών ή κυτταρολογικών εργαστηρίων. Οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται “κλειδί” στον ακριβή προσδιορισμό των καρκίνων.

Ο σκοπός της προτεινομένης δράσης είναι η υλοποίηση ενός πρότυπου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Αρχειοθέτησης Νεοπλασιών από παθολογοανατομικά και κυτταρολογικά εργαστήρια με στόχο να αποτελέσει προπομπό και παράδειγμα υλοποίησης για ένα Εθνικό Έργο Πληροφορικής της Υγείας για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Το τελευταίο είναι αναγκαίο έτσι ώστε να αναβαθμίσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Ε.Α.Ν στο επίπεδο του να είναι ικανό να εξυπηρετήσει την Δημόσια Υγεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και επιταγές της σύγχρονης Ευρωπαϊκής πραγματικότητας

Φάσεις Υλοποίησης

Φάση 1: Η συλλογή – καταχώρηση δεδομένων

Η συλλογή – καταχώρηση δεδομένων θα πρέπει να γίνεται από τις εξής «πύλες υποδοχής» δεδομένων:

 • Ένα κεντρικό Integration Engine που θα αναλάβει:
  • Την παραλαβή των δεδομένων με προτυποποιημενό τρόπο (HL7/CDA)
  • Τον αυτόματο έλεγχο (validation) των δεδομένων (μηνυμάτων)
  • Την αποστολή στο κεντρικό σύστημα ανάλυσης και επεξεργασίας και τον μετασχηματισμό στην μορφή που απαιτείται
  • Την διασύνδεση και με άλλα μελλοντικά σημεία που θα «αναφέρουν» δεδομένα καταγραφής καρκίνου (αρχεία θανάτων κλπ.)
  • Την πιθανή εσωτερική διασύνδεση του συστήματος απομακρυσμένης καταχώρησης (web interface) και web service layer με το κεντρικό σύστημα.
 • Σύστημα υπηρεσιών web services που θα αναλάβει:
  • Την παραλαβή των δεδομένων απ΄ ευθείας από εργαστηριακό σύστημα με τη χρήση Web Services / SOAP / HL7 CDA. Το συγκεκριμένο επίπεδο μπορεί να υλοποιηθεί και με την χρήση του Integration Engine.
 • Σύστημα απομακρυσμένης καταχώρισης που θα αναλάβει:
  • Την απομακρυσμένη καταχώριση δεδομένων από εργαστήρια που πιθανόν δεν διαθέτουν σύστημα ή το σύστημα δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τις ποιο πάνω κατηγορίες

Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει:

 • να ακολουθεί την χρήση προτύπων (HL7)
 • να έχει την ευελιξία μετασχηματισμού των δεδομένων
 • να υπάρχει η δυνατότητα για manual εισαγωγή
 • να υπάρχει η δυνατότητα και για μαζική εισαγωγή.

Φάση 2: Η συσσωμάτωση (aggregation) των δεδομένων

Η διαδικασία της συσσωμάτωσης (aggregation) θα πρέπει να εμπεριέχει τον έλεγχο μαζί με την δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων καταγραφής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η ταυτοποίηση και η  «ενοποίηση» των δεδομένων σε συνδυασμό με ειδικά «λεξικά» και κωδικοποιήσεις.

Η συσσωμάτωση και ο έλεγχος των δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζει:

 • την ορθότητα των δεδομένων (data integity)
 • την ταυτοποίηση των περιστατικών
 • την συγχώνευση και ενοποίηση των περιστατικών – όπου απαιτείται
 • την παρακολούθηση (follow-up) των περιστατικών
 • την αξιόπιστη συσχέτιση πιστοποιητικών θανάτου

Φάση 3: Η ανάλυση και αναφορά των δεδομένων

Η ανάλυση και αναφορά των δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζει:

 • δυνατότητες ταυτοποίησης με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων
 • δυνατότητες αναλυτικής και παραμετροποιημένης συσχέτισης περιστατικών
 • δυνατότητες σύγκρισης περιστατικών
 • δυνατότητα σύνδεσης των περιστατικών από διαφορετικές πηγές βασισμένες σε κριτήρια

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι:

 • Ανταποκρίνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1996, για την θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1996-2000), στην οποία αναφέρεται ότι: «Συγκεκριμένα, οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν περιλαμβάνουν: Την τυποποίηση και συλλογή συγκρίσιμων & συμβατών δεδομένων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης & της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού δικτύου μητρώων καρκίνου»
 • Συμβάλλει στους στόχους της 1ης Δράση του 1ου Άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, το οποίο θεμελιώθηκε στη χώρα μας το Σεπτέμβριο του 2008 .Στην Ελλάδα σήμερα έχει συσταθεί Eθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν) το όποιο αποτελεί αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), σύμφωνα με το Ν.3370/2005.
 • Συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020 καθώς (α) συνεισφέρει στη δημιουργία σταθερής και «Σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς» ενώ αποτελεί σαφή δράση εντασσόμενη στη βασική δράση 5 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ. Παράλληλα συνεισφέρει στη βασική δράση 9 περί μοχλευσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων
 • Προάγει τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Στόχο 2.α. «Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και το Στρατηγικό Στόχο 3 «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας/e-health» εφόσον αποσκοπεί στην συστηματική μέτρηση της απόδοσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, τη βιωσιμότητά τους (ώστε να καταστούν διαχρονικά τα οφέλη από τη χρήση τους) και στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών και με φορείς εντός και εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Αξιοποιεί δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (βλ για παράδειγμα Έργα EpSOS, Calliope, Financing e-health, ERH Impact, κλπ).

Συμμετέχοντες

Μονάδες Υγείας (παθολογοανατομικά και κυτταρολογικά εργαστήρια), ΥΥΚΑ, Επιστημονικοί Φορείς στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (πχ HL7 Hellas), ΕΛΟΤ τεχνική ομάδα «ηλεκτρονική υγεία», ΓΓΚΑ, Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Εμπειρογνώμονες του Εξωτερικού, διεθνείς φορείς πιστοποίησης στην ηλεκτρονική υγεία (IHE Europe), κλπ.

Χρονικός προγραμματισμός

1,5 έτη

Εκτιμούμενο κόστος

500.000€

B.3.6.2 Δράση Ε.2: Κοινωνικά δίκτυα στην υγεία: Patient Opinion GR

9:28 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης είναι η χρήση των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου για τη δημιουργία μια διαδραστικής πύλης επικοινωνίας των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας με τους πολίτες για θέματα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η υλοποίηση του θα μπορούσε να ήταν το πρώτο βήμα επικοινωνίας των Πολιτών με τον νέο υπό διαμόρφωση Εθνικό Οργανισμό παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ).

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης:

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του Patient Opinion GR

Φάση 3) Υλοποίηση Patient Opinion GR

Φάση 4) σχεδιασμός επόμενων βημάτων Patient Opinion GR

Σκοπός – Στόχος

Οι στόχοι της δράσεις είναι;

 • Να υπάρχει άμεση επαφή με τους πολίτες και τα αιτήματά τους σε σχέση με την περίθαλψη τους
 • Να μπορούν να λύνονται άμεσα τυχόν προβλήματα που αφορούν τους πολίτες
 • Να μπορούν να σχεδιαστούν σε δεύτερη φάση μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες (πχ ηλεκτρονικά ραντεβού, ηλεκτρονικές απαντήσεις, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά σε χρόνιες ή μη θεραπείας
 • Να σχεδιαστεί σε δεύτερη φάση ένα «εθνικός διαμεταγωγέας εγγράφων υγείας» με βάση τα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες και έχοντας ως παράδειγμα την υλοποίηση σε Πανευρωπαϊκή κλίμακα αντίστοιχων δράσεων όπως τα έργα epSOS & Renewing Health.

Μέτρα υλοποίησης

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης

Συλλογή όλων των μελετών ή άλλων παραδοτέων πρότερων δράσεων για την συγκριτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για τον προσδιορισμό της στοχοθεσίας της πύλης Patient Opinion GR

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της δεύτερης φάσης είναι η οριοθέτηση του Πεδίου Εφαρμογής του Patient Opinion GR. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ανάλυση υφιστάμενων σεναρίων χρήσης και διαλειτουργικότητας και προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαδικασιών.

Φάση 3) Κατάρτιση Οδικού Χάρτη για το ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της τρίτης φάσης είναι υλοποίηση της πρώτης φάσης της πύλης Patient Opinion GR και η πιλοτική της λειτουργία

Φάση 4) Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων

Η φάση αυτή θα αποτυπώσει τη μελέτη σκοπιμότητας και επέκτασης της υπηρεσίας Patient Opinion GR.

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι:

 • Ανταποκρίνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες για την προαγωγή και υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας, όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (2-7-2008) καθότι διαχειρίζεται μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής παραγόντων στην ηλεκτρονική υγεία (παράγραφος 4 της οδηγίας), επιταχύνει την υιοθέτηση ενός οργανωτικού πλαισίου διαλειτουργικότητας (οδηγία 6) , εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα ως αμιγές συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία (οδηγία 5) και λαμβάνει υπόψη τεχνικούς και άλλους κρίσιμους παράγοντες (θεσμικά ζητήματα, ασφάλεια, προστασία δεδομένων κλπ).
 • Συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010, καθότι επιδιώκει τη σύγκλιση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας με τα Κράτη-Μέλη και στη συμμετοχή της χώρας μας στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών με δεδομένα ηλεκτρονικής υγείας (Στόχος 1) και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Στόχος 3)
 • Συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020 καθώς (α) συνεισφέρει στη δημιουργία σταθερής και «Σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς»  ενώ αποτελεί σαφή δράση εντασσόμενη στη βασική δράση 5 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ. Παράλληλα συνεισφέρει στη βασική δράση 9 περί μοχλευσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων. Η δράση αυτή αποτελεί και δράση ελέγχου του ψηφιακού χάσματος.
 • Αξιοποιεί δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (βλ για παράδειγμα Έργα EpSOS, Calliope, Financing e-health, ERH Impact, κλπ).

Χρονικός προγραμματισμός

6 μήνες

Συμμετέχοντες

Μονάδες Υγείας, ΥΥΚΑ, Επιστημονικοί Φορείς στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (πχ HL7 Hellas), ΕΛΟΤ τεχνική ομάδα «ηλεκτρονική υγεία», ΓΓΚΑ, Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Εμπειρογνώμονες του Εξωτερικού, διεθνείς φορείς πιστοποίησης στην ηλεκτρονική υγεία (IHE Europe), κλπ.

Εκτιμούμενο κόστος

200.000€ για την υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός έτους.

B.3.6.1 Δράση Ε.1: Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Υγείας

9:27 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Αντικείμενο της Δράσης είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και σαφούς Πλάνου Ενεργειών και Δράσεων για τη δημιουργία και θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην Υγεία (ΕΠΔΥ). Αναλυτικότερα η δράση περιλαμβάνει τις κάτωθι Φάσεις:

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης διαλειτουργικότητας λύσεων / εφαρμογών ΤΠΕ:

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του ΕΠΔΥ

Φάση 3) Κατάρτιση Οδικού Χάρτη για το ΕΠΔΥ

Φάση 4) Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων

Σκοπός – Στόχος

Να αποτυπωθούν με την αξιοποίηση των διεθνών πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών οι εθνικές ανάγκες διαλειτουργικότητας στην Υγεία ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διαμορφώσει ένα στιβαρό πλαίσιο διατηρησιμότητας και συνέχειας των Εθνικών δράσεων στην ηλεκτρονική υγεία πλήρως εναρμονισμένο στις Ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες.

Μέτρα υλοποίησης

Φάση 1) Αξιολόγηση υφιστάμενης διαλειτουργικότητας λύσεων / εφαρμογών ΤΠΕ:

Στην πρώτη φάση της μελέτης θα τεκμηριωθούν αναλυτικά οι ανάγκες για διαλειτουργικότητα στο χώρο της Υγείας λαμβάνοντας υπόψη λύσεις και θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλες χώρες (μέσω βέλτιστων πρακτικών) και αξιολογώντας τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων συστημάτων στις ΥΠΕ. Επίσης θα μελετηθούν τα διαθέσιμα πρότυπα που προτείνεται να υιοθετηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  και η ομογενοποιημένη παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα θα καταγραφούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή ενός ΕΠΔΥ καθώς και οι κίνδυνοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος (πχ θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάγκη για unique identifiers κλπ. οδηγώντας έτσι στον καθορισμό προδιαγραφών και διαδικασιών συμμόρφωσης στο ΕΠΔΥ.

Φάση 2) Ορισμός πεδίου εφαρμογής του ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της δεύτερης φάσης είναι η οριοθέτηση του Πεδίου Εφαρμογής του ΕΠΔΥ. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ανάλυση υφιστάμενων σεναρίων διαλειτουργικότητας και προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαδικασιών αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΟΠΣΥ και άλλων συναφών έργων / δράσεων.

Φάση 3) Κατάρτιση Οδικού Χάρτη για το ΕΠΔΥ

Αντικείμενο της τρίτης φάσης είναι η δημιουργία ένας οδικού χάρτη (roadmap) για το ΕΠΔΥ με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων φάσεων καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω των σχετικών κατευθύνσεων και πολιτικών) ο οποίος θα προδιαγράφει και θα προτείνει τα πλέον δόκιμα, επικρατέστερα και ρεαλιστικά απαραίτητα βήματα (στρατηγικά, θεσμικά, τεχνικά και λειτουργικά) υπό μορφή στοχευμένων, προγραμματισμένων (χρονοδιάγραμμα) και κοστολογημένων δράσεων για την κατάρτιση και θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ.

Φάση 4) Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων

Παράλληλα με την κατάρτιση του «Οδικού Χάρτη» στο πλαίσιο του Υποέργου θα πρέπει να αναγνωριστούν, να μελετηθούν και να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο Πολιτείας για τη θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ, και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της ευρύτερης δυνατής αξιοποίησής του.  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριλάβουν:

 • Το Μηχανισμό Διαχείρισης της εφαρμογής και διάδοσης του ΕΠΔΥ
 • Την περιγραφή (οργάνωση, αρμοδιότητες, κλπ) ενός Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΔΥ ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση του ΕΠΔΥ
 • Σχέδιο Νόμου και έκθεση σκοπιμότητας για τη θεσμοθέτηση του ΕΠΔΥ

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι:

 • Ανταποκρίνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες για την προαγωγή και υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας, όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (2-7-2008) καθότι διαχειρίζεται μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής παραγόντων στην ηλεκτρονική υγεία (παράγραφος 4 της οδηγίας), επιταχύνει την υιοθέτηση ενός οργανωτικού πλαισίου διαλειτουργικότητας (οδηγία 6) , εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα ως αμιγές συστατικό της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία (οδηγία 5) και λαμβάνει υπόψη τεχνικούς και άλλους κρίσιμους παράγοντες (θεσμικά ζητήματα, ασφάλεια, προστασία δεδομένων κλπ).
 • Συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010, καθότι επιδιώκει τη σύγκλιση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας με τα Κράτη-Μέλη και στη συμμετοχή της χώρας μας στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών με δεδομένα ηλεκτρονικής υγείας (Στόχος 1) και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Στόχος 3)
 • Συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020 καθώς (α) συνεισφέρει στη δημιουργία σταθερής και «Σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς»  ενώ αποτελεί σαφή δράση εντασσόμενη στη βασική δράση 5 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ. Παράλληλα συνεισφέρει στη βασική δράση 9 περί μοχλευσης περισσοτέρων ιδιωτικών επενδύσεων
 • Προάγει τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Στόχο 2.α. «Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και το Στρατηγικό Στόχο 3 «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας/e-health» εφόσον αποσκοπεί στην συστηματική μέτρηση της απόδοσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, τη βιωσιμότητά τους (ώστε να καταστούν διαχρονικά τα οφέλη από τη χρήση τους) και στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών και με φορείς εντός και εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Αξιοποιεί δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (βλ για παράδειγμα Έργα EpSOS, Calliope, Financing e-health, ERH Impact, κλπ).

Χρονικός προγραμματισμός

6 μήνες έως 2 χρόνια ανάλογα με το βαθμό εμβάθυνσης στην πρόταση ολοκληρωμένων σεναρίων διαλειτουργικότητας (integration profiles)

Συμμετέχοντες

Μονάδες Υγείας, ΥΥΚΑ, Επιστημονικοί Φορείς στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (πχ HL7 Hellas), ΕΛΟΤ τεχνική ομάδα «ηλεκτρονική υγεία», ΓΓΚΑ, Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Εμπειρογνώμονες του Εξωτερικού, διεθνείς φορείς πιστοποίησης στην ηλεκτρονική υγεία (IHE Europe), κλπ.

Εκτιμούμενο κόστος

150.000 – 600.000€ ανάλογα με το εύρος του πεδίου εφαρμογής.

Β.3.5.5 Δράση Δ.5. Κατάρτιση οδικού χάρτη Ψηφιακού Δήμου, για όλες τις κατηγορίες ΟΤΑ, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες

9:24 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Το «παζλ» του «Ψηφιακού Δήμου» αποτελείται από πολλά κομμάτια. Το Διαδίκτυο, τις εφαρμογές που θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες προς τον δημότη, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι υπηρεσίες, και η εκπαίδευση, είναι ορισμένα από τα κομμάτια του, τα οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες, έτσι ώστε να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και στις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

● Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης,

● Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου(Web Services), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης

● Υπηρεσίες με χρήση Web 2.0 εργαλείων, Social Media καναλιών,

● Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων.

● Χρήση και διάθεση δεδομένων και πληροφοριών του δημοσίου τομέα με άδειες ανοιχτού περιεχομένου που επιτρέπουν τον ελεύθερο διαμοιρασμό και περαιτέρω τους χρήση.

Ο ψηφιακός δήμος με λίγα λόγια, θα αποτελέσει το νέο οργανικό εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ενδυνάμωσης με τις παρακάτω προοπτικές.

• Την  ενδυνάμωση του δήμου ως οργανισμού (καλύτερες αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση πόρων, καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερο έργο).

• Την ενδυνάμωση του δημότη ως χρήστη και ως παραγωγού/ επαγγελματία.

•  Την ενδυνάμωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του δήμου [σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διαδικτυακή παρουσία, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσέλκυση επισκεπτών, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών

Σκοπός – Στόχος

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί  η «πολυκαναλική» εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους φορείς της πρότασης και της ενίσχυσης της διαλειτουργίας τους με τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Οι στόχοι είναι:

 • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, αξιοποιώντας νέα κανάλια επικοινωνίας και υιοθετώντας νέες εξωστρεφείς διαδικασίες προώθησης των υπηρεσιών,
 • Η δυνατότητα και οι δράσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ υφιστάμενων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των δυνητικών δικαιούχων/φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη ανταλλαγή δεδομένων που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
 • Ενδυνάμωση των υποδομών ΤΠΕ. Η τεχνολογική πλατφόρμα θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών μέσω δυνατοτήτων μετατροπής, μεταφόρτωσης και διαμοιρασμού του ψηφιακού περιεχομένου σε εναλλακτικά κανάλια απευθείας επικοινωνίας και δυνατοτήτων προωθητικών δράσεων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία

Μέτρα υλοποίησης

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης/ αυτοδιοίκησης δεν προορίζονται για «απλή ανάρτηση» αλλά για παραγωγική και λειτουργική αξιοποίηση. Σε τεχνικό επίπεδο, η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, και μάλιστα όλων των συνιστωσών της, είναι η δράση-κλειδί για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης . ‘Ένα ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες θα προσφέρει  ανάπτυξη μιας κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα της αυτοματοποίησης των υπηρεσιών που ο Δήμος προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις

Όλα τα παραπάνω, προϋποθέτουν κατάλληλο σχεδιασμός και υλοποίηση – Εμπλοκή των Χρηστών καθώς και εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη μακροπρόθεσμη λειτουργίας/συντήρηση/αναβάθμισή τους.

Αποτελέσματα

 1. Εσωτερική Λειτουργία: Αποδοτικότερη και ποιοτικότερη δουλειά για τις δημοτικές αρχές και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Αναβάθμιση της διαδικασίας λήψης αλλά και της ποιότητας των αποφάσεων (τεκμηρίωση και διαβούλευση).
 2. Διασύνδεση και επικοινωνία του δήμου με άλλους δήμους και με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
 3. Εξωτερική εξυπηρέτηση: Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.
 4. Συμμετοχή- συστηματική και ενεργός εμπλοκή των δημοτών και των κοινωνικών οργανώσεων
 5. Διεθνοποίηση-δικτύωση: Διεύρυνση της επικοινωνίας και ενίσχυση των συνεργασιών του δήμου.
 6. Αναπτυξιακή Ώθηση:
 7. Συνεργασίες
 • Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας: Προσέλκυση δραστηριοτήτων, νέων επιχειρήσεων και νέων επαγγελματιών. Προσέλκυση επισκεπτών.
 • Αναβάθμιση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
 • Βελτίωση της εικόνας του Δήμου, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,
 • της δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης και του κλάδου των ΤΠΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Ενθάρρυνση νέων ιδεών, νέων προσεγγίσεων, πειραματισμών.
 • Να μοιράζονται οι εργαζόμενοι στους δήμους τις δεξιότητές τους και τη γνώση τους με τους συναδέλφους τους
 • Διευκόλυνση της οριζόντιας επικοινωνίας του προσωπικού πέρα από ιεραρχίες
 • Συγκρότηση δικτύων κωδικοποίησης και ανταλλαγής της εμπειρίας και της γνώσης μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικούς δήμους [ελληνικά και διεθνή εργαλεία μάθησης].

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση

Το εγχείρημα της δημιουργίας ψηφιακών πόλεων και ψηφιακών περιφερειών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στην κοινωνία και για την κινητοποίηση ενός μεγάλου όγκου πολιτών, κοινωνικών ομάδων, κοινοτήτων και οργανισμών σε ολόκληρη την κοινωνία για:

 • τη λειτουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας,
 • την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων,
 • τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ευκαιριών
 • απασχόλησης,

Τα οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τη δημόσια διοίκηση απαριθμούνται ως εξής:

 • Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες.
 • Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού, νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου.
 • Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο.
 • Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες.
 • Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών.
 • Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση φθηνότερων μέσων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, που απαιτεί τη συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).

Χρονικός προγραμματισμός

10-18 μήνες

Εκτιμούμενο κόστος

200.000€ για τη κατάρτιση του Οδικού Χάρτη σε πρώτη φάση

A.3.5.4 Δράση Δ.4. Μεταρρύθμιση Υπηρεσιών ΟΤΑ: (α) οικονομικές υπηρεσίες, (β) ανταποδοτικές υπηρεσίες σε πολίτες, (γ) νέες υπηρεσίες

9:23 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη δράση περιγράφεται η διαδικασία για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών/υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση /ΟΤΑ με στόχο την ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της δράσης είναι:

 • η μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις διαθέσιμες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ΟΤΑ
 • ο καθορισμός των προδιαγραφών (τεχνικών και λειτουργικών) για την ενσωμάτωση ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) 3ου επιπέδου (διαδραστικές υπηρεσίες, two-way interaction) και 4ου επιπέδου (συναλλακτικές υπηρεσίες, transactions), με στόχο την εσωτερική αναδιοργάνωση και την παροχή τελικών online υπηρεσιών στους δημότες και στις τοπικές επιχειρήσεις
 • η εφαρμογή των αναδιοργανωμένων διεργασιών στους ΟΤΑ

Σκοπός – Στόχος

 1. Παροχή υπηρεσιών 3ου επιπέδου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (διαδραστικές υπηρεσίες – two way interaction) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που σημαίνει:
 2. Παροχή υπηρεσιών 4ου επιπέδου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (συναλλακτικές υπηρεσίες – transactions) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 3. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Μέτρα υλοποίησης

Οι αλλαγές με στόχο την επίτευξη μιας πραγματικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους ΟΤΑ θα πρέπει να υπερβούν το αρχικό επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου, και να φθάσουν στο σημείο της ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες σε ένα πλήρως διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα

Συνεισφέρει:

 • στην βελτίωση των διαδικασιών & της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιους Φορείς) στους πολίτες
 • στην άρση των διοικητικών εμποδίων και την κατάργηση της γραφειοκρατίας
 • στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ
 • στη μείωση του διαχειριστικού κόστους
 • στη μείωση των σφαλμάτων
 • στην αύξηση της αποδοτικότητας όλων των εμπλεκομένων
 • στη βελτίωση της διαδραστικότητας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
 • στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας (οι υπηρεσίες να λειτουργούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
 • Στη δημιουργία πολλών Δημόσιων Σημείων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Public Internet Access Points – PIAPs)
 • στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
 • στη δημιουργία πολλών Δημόσιων Σημείων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Public Internet Access Points – PIAPs)

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση

Eσωτερικά στους ΟΤΑ μειώνει τα κόστη, αυξάνει την παραγωγικότητα και την ευελιξία, απλοποιεί τις οργανωσιακές δομές, αυξάνει τη διαλειτουργικότητα και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων λειτουργών στο σημείο διεπαφής με τους χρήστες μειώνει τις υπηρεσίες που θα πρέπει να επισκεφτεί ο πολίτης, οδηγεί σε ταχύτερες, φτηνότερες και πιο προσβάσιμες υπηρεσίες, αυξάνει τη διαφάνεια και την ευκολία χρήσης

Χρονικός προγραμματισμός

12-20 μήνες για τη φάση αναδιοργάνωσης

2-3 χρόνια για την σταδιακή εφαρμογή στους ΟΤΑ

Εκτιμούμενο κόστος

250.000€ για τη φάση αναδιοργάνωσης

60.000 – 200.000€ ανά ΟΤΑ κατά τη φάση εφαρμογής.

Β.3.5.3 Δράση Δ.3: Συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ

9:22 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Σκοπός – Στόχος

Να διερευνηθεί η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως σύστημα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τις σχεδιαζόμενες δράσεις και πολιτικές της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, για την πλήρη διαβούλευση και ενημέρωση επί της πολιτικής με καθολικά δικαιώματα ανάγνωσης, σχολιασμού και αξιολόγησης.

Περιγραφή

Αντικείμενο της Δράσης είναι η διερεύνηση της χρήσης κοινωνικών δικτύων,  συνδεδεμένων με την ιδέα της καθολικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των κανόνων και τη λήψη των τελικών αποφάσεων στους ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω Φάσεις:

 1. Καταγραφή των ενεργειών/δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες
 2. Επιλογή των κοινωνικών δικτύων προς συνεργασία (ορισμός προϋποθέσεων-κριτηρίων?).
 3. Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων.

Μέτρα υλοποίησης

Στην πρώτη φάση της μελέτης θα καταγραφούν οι τρόποι που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαβούλευσης και συμμετοχής. Στη συνέχεια θα επιλεγούν τα κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα προς συνεργασία, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις κατάλληλες  προϋποθέσεις (?).Τέλος, θα καταγραφούν οι κίνδυνοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος (πχ.θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών χωρίς παραβίαση της ιδιωτικότητας κά-)

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι: συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010.  Επιδιώκει:

 • διαφάνεια της κρατικής δράσης μέσα από την δημοσιοποίηση των νομικών της     πράξεων και αποφάσεων με όρους που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας
 • τη συμμετοχικότητα των πολιτών  σε όλες τις διεργασίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, εργασιακές, ψυχαγωγικές με στόχο να αναδιαμορφώνουν τις αξίες και τις επιλογές, να απολαμβάνουν και να αξιοποιούν τα αγαθά
 • δημιουργία δομημένων διαβουλεύσεων με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι αξιοποιήσιμα από το κράτος
 • σύγκλιση στον αγώνα κατά του ψηφιακού χάσματος
 • συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020  στον τομέα της διαφάνειας

Εντάσσεται και εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως αυτοί εκφράζονται στη Digital Agenda 2020 και στο European e-government Action Plan (15-12-10): ενίσχυση των χρηστών, πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας δημόσιου τομέα, ενίσχυση της διαφάνειας, προώθηση διοικητικών υπηρεσιών-διαδικασιών, μείωση διοικητικών βαρών.

Χρονικός προγραμματισμός

6-18 μήνες

Συμμετέχοντες

ΟΤΑ, Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Β.3.5.2 Δράση Δ.2 : Νέες, απλές διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες ΟΤΑ

9:21 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Σκοπός – Στόχος

Η εφαρμογή ενός πιλοτικού μηχανισμού για τη «Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών» είναι μια πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Διοίκησης προς τους πολίτες και τη βελτίωση των σχέσεων Κράτους – Πολίτη που έχει στόχο την καταγραφή, ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και παραπόνων πολιτών και επιχειρήσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με φορείς του Δημοσίου. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής καλούνται (προτρέπονται) οι πολίτες να δηλώσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τα παράπονα τους και τις προτάσεις τους σχετικά προβλήματα που άπτονται των συναλλαγών τους με υπηρεσίες του  δημοσίου τομέα (π.χ. πολύπλοκες, αντιφατικές και αντικρουόμενες διαδικασίες και ρυθμίσεις, δυστοκία και αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, προβλήματα εξυπηρέτησης, καθυστερήσεις, κλπ).  Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων και η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής στο πλαίσιο της προσπάθειας για την απλοποίηση του Δημόσιου Τομέα.

Περιγραφή

Οι βασικές δραστηριότητες του προτεινόμενου πιλοτικού μηχανισμού Λήψης και Διαχείρισης Παραπόνων είναι οι εξής:

1. Η ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και παραπόνων πολιτών και επιχειρήσεων

Περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

 • Καταγραφή και κωδικοποίηση των παραπόνων / προβλημάτων, κατηγοριοποίηση και καταχώρηση σε Βάση Δεδομένων: Η κατηγοριοποίηση των σχολίων και μηνυμάτων μπορεί να γίνεται με βάση το θέμα, την αρμόδια δημόσια αρχή και το είδος της υπηρεσίας που αφορούν.
 • Αποστολή των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.
 • Δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ικανοποιητική επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών και δημιουργία & τήρηση δείκτη «βαρόμετρο» ικανοποίησης πολιτών.

2. Τη συνεισφορά στην προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών του δημόσιου τομέα.

Περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

 • Αξιολόγηση των παραπόνων / προβλημάτων που αναφέρθηκαν και συσχέτιση τους με τα προγράμματα απλοποίησης που ήδη εφαρμόζονται ή και που έχουν προγραμματιστεί σε κάθε επίπεδο διοίκησης.
 • Διαμόρφωση / προτεραιοποίηση των προγραμμάτων για τη διοικητική απλοποίηση σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, όπου είναι εφικτό.

3. Την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του πιλοτικού μηχανισμού. Περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

 • Παρακολούθηση των λύσεων που δόθηκαν στα προβλήματα και του ποσοστού επιτυχούς επίλυσης (κλείσιμο & ικανοποίηση πελατών).  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στα προγράμματα απλοποίησης διαδικασιών δημοσίου και της προόδου υλοποίησης τους.

Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό μέσω των κάτωθι εναλλακτικών τρόπων:

 • ΚΕΠ:
  • Υποβολή παραπόνου σε έντυπο (ή μέσω ειδικού info-kiosk)
  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
  • Τηλέφωνο:
   • Υποβολή παραπόνου
   • Ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος
   • Internet:
    • Υποβολή παραπόνου
    • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
    • Ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος
    • Ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών

Μέτρα υλοποίησης

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την καταγραφή και κωδικοποίηση των παραπόνων / προβλημάτων, την κατηγοριοποίηση και καταχώρηση σε βάση δεδομένων, και την αποστολή των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει αξιολόγηση των παραπόνων / προβλημάτων και  κατόπιν συσχέτισή τους με τα προγράμματα απλοποίησης.

Τέλος, η τρίτη φάση θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού μηχανισμού

Αποτελέσματα

 • Συνεισφέρει στην βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιους Φορείς) στους πολίτες.
 • Συνεισφέρει στην άρση των διοικητικών εμποδίων και την κατάργηση της γραφειοκρατίας που εντοπίζεται σαν ένα απ’ τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια για μια ανταγωνιστική Ελληνική οικονομία.
 • Γίνονται απλούστερες και φιλικότερες προς τον πολίτη  οι  κανονιστικές ρυθμίσεις και  διοικητικές διαδικασίες που άπτονται στις σχέσεις κράτους – πολιτών
 • Προβάλει τη δημόσια εικόνα φροντίδας του πολίτη από το κράτος.
 • Δημιουργία συνείδησης και την ευαισθητοποίηση των στελεχών του Δημόσιου Τομέα (awareness creation) μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Β.3.5.1 Δράση Δ.1 : Έξυπνα γκισέ και hotline / online βοήθεια στους ΟΤΑ

9:21 am σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Αντικείμενο της βραχυπρόθεσμης αυτής δράσης είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και σαφούς Πλάνου Ενεργειών όπου ο κάθε πολίτης, και κυρίως εκείνος που βρίσκεται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, να έχει έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών.

Σκοπός – Στόχος

Στόχος είναι ο πολίτης να διευκολυνθεί στις συναλλαγές του με το Δημόσιο, με όσο το δυνατόν μικρότερες μετακινήσεις και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Βασική λειτουργία είναι η οργάνωση, ανανέωση και ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, να είναι προσπελάσιμες μέσω Διαδικτύου. Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα (π.χ. ψηφιοποιημένα έντυπα) να μπορούν να είναι προσπελάσιμα από τον πολίτη με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω τηλεφώνου
 • Μέσω Internet
 • Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μέτρα υλοποίησης

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη:

 • Συλλογή, οργάνωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία της δημόσιας πληροφορίας και εισαγωγή της στον κεντρικό δικτυακό τόπο, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων διοικητικών πληροφοριών και εντύπων από συγκεκριμένη ομάδα.
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στο οποίο περιλαμβάνεται:
 • Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κεντρικού κόμβου πληροφόρησης, στον οποίο θα καταχωρείται όλη η πληροφορία που θα διατίθεται προς εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου, για να είναι δυνατή η άντληση των πληροφοριών από το Internet.
 • Υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση μηχανής αναζήτησης του κεντρικού δικτυακού τόπου.

Αποτελέσματα

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν διοικητικές πληροφορίες και δεδομένα σε τέσσερις μορφές:

Υπηρεσίες πληροφόρησης:   Εξασφαλίζονται κυρίως μέσω της δικτυακής πύλης όπου οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν επικαιροποιημένη λίστα δικαιολογητικών .

Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης: Εξασφαλίζονται μέσω παροχής υπηρεσίας e-mail, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις, αλλά και μέσω χρήσης του κόμβου FAQ. Περαιτέρω οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ψηφιοποιημένα έντυπα, απαραίτητα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματός τους (π.χ. αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γάμου κ.ο.κ.).

Υπηρεσίες συναλλαγής: Εξασφαλίζονται με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες για τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν (όχι μόνο λαμβάνουν το έντυπο της αίτησης από το Διαδίκτυο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά, χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι ή το γραφείο τους).

Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και σε οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 • Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες.
 • Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού, νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου.
 • Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο.
 • Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές.
 • Εξοικονόμηση χρήματων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες.
 • Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση

 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών.
 • Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση φθηνότερων μέσων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, που απαιτεί τη συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).

Εκ κατακλείδι, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιπλέον, δια της απλοποίησης και συνέργειας των διαδικασιών, εξασφαλίζει τις διαδικασίες εσωτερικής αποκέντρωσης στους νέους, μεγαλύτερους και ισχυρότερους Δήμους, αυξάνοντας τον οριζόντιο συντονισμό των δράσεων και των υπηρεσιών και την αμεσότερη διασύνδεση των Ο.Τ.Α. με την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις. Οι Δήμοι, συστηματοποιώντας τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να ομαδοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρεις κατηγορίες:

Υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλους Φορείς του Δημοσίου: Οι Δήμοι συνεργάζονται με τους τελικούς αποδέκτες των πιστοποιητικών που παρέχουν (π.χ. Πιστοποιητικά Γεννήσεως & Οικογενειακής Καταστάσεως που προορίζονται για το ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.) ώστε να δημιουργηθεί μια αυτόματη αλυσίδα διακίνησης εγγράφων και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του πολίτη. Ο Δήμος οφείλει να παρέχει τα δεδομένα των μητρώων του (π.χ Δημοτολόγιο κλπ.), τα έγγραφα που εκδίδει, που καθιστούν πληροφορία και έγγραφα, καθώς και το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός Δήμου, «επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία» από κάθε «τρίτο» εξουσιοδοτημένο Φορέα (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ).

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών: Αντίστοιχα, οι Δήμοι συνεργάζονται με τις Τράπεζες και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Πολεοδομίες, Υπουργείο Υγείας) για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων εκτελούν οικονομικές συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχουν άδειες κλπ. Μέσω αυτής της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, ο Δήμος εγκαθιστά επίσης την ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες του, ώστε να μην χρειάζεται, όπως γίνεται τώρα, να αναλαμβάνει πολλές φορές ο πολίτης, ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, το ρόλο της «διεπαφής» ανάμεσα στις υπηρεσίες (μεταφέροντας έγγραφα προς υπογραφή από μια υπηρεσία προς την άλλη).

Κοινωνικές Υπηρεσίες: Οι Δήμοι βελτιώνουν την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν (Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό) και εγκαθιστούν διαδικασίες ηλεκτρονικής εγγραφής, προσδιορισμού ραντεβού μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου κλπ.

Χρονικός προγραμματισμός

6 μήνες έως 2 χρόνια ανάλογα με το βαθμό εμβάθυνσης στην πρόταση ολοκληρωμένων σεναρίων διαλειτουργικότητας (integration profiles)

Εκτιμούμενο κόστος

250.000 – 450.000€ ανάλογα με το εύρος του πεδίου εφαρμογής.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License