Συντονιστές της ομάδας

  • Εικόνα Avatar

Συντονιστές (Β)

  • Εικόνα Avatar
Group avatar

Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία.

Δημόσια Ομάδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 5 ημέρες, 13 ώρες

Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Η καλύτερη προετοιμασία για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 είναι η άμεση εισαγωγή της πληροφορικής ως περιεχομένου και ως εργαλείου σε όλες βαθμίδες της εκπαίδευση της σημερινής Ελλάδας. Τα οφέλη του πολίτη είναι αφενός η δημιουργία ενός ψηφιακού σχολείου πιο ελκυστικού και δημιουργικού για τον μαθητή και αφετέρου ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία. Με απλά λόγια η Ομάδα θα συμβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών με τις οποίες το μαθητικό, σπουδαστικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας θα παροτρύνεται να παράγει ιδέες, εργαλεία, εφαρμογές και περιεχόμενο προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης.

Document List

  • Κρίσιμα ερωτημάτα για τις θεματικές ενότητες "Ερευνα και Καινοτομία"   Uploaded by Panagiotis Stathopoulos on 12/6/2010
    Οι ανάγκες εισαγωγής και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ερευνητικό ιστό της χώρας είναι πολύπλοκες και απαιτητικές. Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία στοχεύουν στη διασαφήνιση και στην ιεράρχηση των αναγκών για ΤΠΕ στην έρευνα και την καινοτομία.
  • Aρχικά/Συνοπτικά ερωτήματα για την θεματκή ενότητα "Παιδεία"   Uploaded by Αγγελική Πραγιάτη on 11/24/2010
    Οι συμμετέχοντες στην ομάδα "Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία" προσκαλούν κάθε πρόσωπο με ενδιαφέρον για ζητήματα παιδείας, έρευνας και καινοτομίας να καταθέσει τις απόψεις του, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του. Οι παρεμβάσεις θα αξιοποιηθούν από τους συντονιστές και τους τεχνικούς υπεύθυνους της ομάδας εργασίας για την συμμετοχική διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό των προτάσεων πολιτικής.
 
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License