Εικόνα Avatar

Marina Gavrilaki @aniramg ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος, 1 μήνας
Όνομα / Επώνυμο

Marina Gavrilaki

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Με ιδέες / απόψεις / εμπειρία στις ΤΠΕ και ειδικά σε θέματα ασφάλειας και κουλτούρας περί ΤΠΕ.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Πολίτης (καταταλαιπωρημένος) & δημόσιος υπάλληλος (Επιστήμης Υπολογιστών)

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License