Εικόνα Avatar

Antonopoulos Nikolaos Theodoros @antonikolatheo ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 11 μήνες, 2 εβδομάδες
 • Avatar

  Antonopoulos Nikolaos Theodoros Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία:   11 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Οι παρεμβάσεις που θα ήθελα να υλοποιηθούν είναι η προώθηση των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ. Για το λόγο, παρά τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν διάφορες χώρες όπως η Ελλάδα, οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη όχι μόνο δεν πρέπει να περικοπούν, αλλά αντίθετα επιβάλλεται να ενισχυθούν.«Σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών», αναφέρεται σε κείμενο της η Κομισιόν, η οποία έχει θέσει την καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας «Ένωσης Καινοτομίας». Ειδικά για την Ελλάδα, η Ε.Ε. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας «σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο έλλειμμα στις συναλλαγές αγαθών (ανακοίνωση 28/10/2010)». Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη για άμεση αξιοποίηση και ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την έξοδο από την οικονομική κρίση και στασιμότητα. Η ψηφιακή ανάκαμψη αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για δημιουργία των απαραίτητων εθνικών υποδομών, οι οποίες θα μπορέσουν να υποστηρίξουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία. Σημειώνω πως η ενίσχυση των ΤΠΕ θα μπορούσε να τις μετατρέψει σε εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα μας και κλειδί για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τη στασιμότητα. Επιβάλλεται επειγόντως να υποστηριχτούν και ενθαρρυνθούν, με ουσιαστικό τρόπο, οι επενδύσεις για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τομέα Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα και οι πόροι του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και σήμερα (ΕΣΠΑ 2007-2013) συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στους τομείς: ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, ψηφιακός καταναλωτής, ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας, ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής, ψηφιακή υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής, ψηφιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας, εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι της Ψηφιακής Ελλάδας για να αξιοποίηση νέες σκέψεις και νέες πρακτικές είναι ότι στους επόμενους μήνες είναι πρέπει να υλοποίηση την Ευρυζωνική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο έως το 2013 με έργα. Περαιτέρω επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών, υποδομών που κατά βάση υπάρχουν με τα εργαλεία του τότε, και με τις σκέψεις του σήμερα, ώστε να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 95% του πληθυσμού (έναντι λιγότερο του 40% το 2004). Βελτίωση κατά 100% του ποσοστού των πολιτών που πραγματοποιούν πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση (από 6% το 2007 σε τουλάχιστον 12%) με τα ωφέλεια που ήδη παραπάνω στην εισήγηση μου έχω αναφέρει.
  Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα που διαχειρίζονται ΤΠΕ πρέπει να συγχρονιστούν με την Ελληνική πραγματικότητα. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναφέρεται μόνο στο Τεχνικό κομμάτι της πρότασης και το Πρακτικό δεν υφίσταται. Το πρώτο (Τεχνικό) έρχεται εναρμονισμένο εάν δώσουμε στο δεύτερο (Πρακτικό) πνοή. Μια λύση θα ήταν να δημιουργηθεί το πεδίο ΓΝΩΣΗΣ για όλους τους πολίτες, για όλες τις ηλικίες. Μια νέα μορφή γνώσης όπως το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ που θα μπορούν να επισκέπτονται και να διδάχονται – πληροφορούνται την χρήση αυτών των νέων εφαρμογών που θα χρειάζονται για να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους ανεξαρτήτως. Ένα σχολείο πολύ διαφορετικό από τα σχολεία που γνωρίζουμε έως σήμερα. Οι λειτουργία των εφαρμογών είναι εύκολη, άρα το Ηλεκτρονικό Σχολείο θα ειδικεύεται να εκπαιδεύει τον ενδιαφερόμενο για την αντίστοιχη χρήση που επιθυμεί, σχετικά με την οποιαδήποτε πράξη του με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου. Θα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του επιχειρειν, στην δημιουργία δομών, και θα διευκολύνει την πρόσβαση πολιτών στην πληροφορία, στην πληροφόρηση και στη γνώση μέσω τις ηλεκτρονικής δικτύωσης και εναρμόνισης.
  Συνεπώς υποβάλω πρόταση για την δημιουργία της ηλεκτρονικής ΓΝΩΣΗΣ και ειδικότερα το:
  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών γενικά και ειδικότερα των μέσων πληροφόρησης (υπολογιστές, Ιnternet), παρουσιάζεται η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τις νέες τεχνολογίες και η εξοικείωσή του με αυτή. Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πρόβλημα της Ελλάδος τόσο της τωρινής όσο και της μελλοντικής. Από την πλευρά μου θέτω πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων την προσπάθεια για μια επίλυση του προβλήματος που θα είναι συμβατή με τις ανάγκες της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας. Είναι ευτύχημα το ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχει συσσωρεμένη μια σημαντική επιστημονική εμπειρία στην οποία ασφαλώς και θα προσφύγουμε. Ωστόσο η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα σύνολο μέτρων που θα περιλαμβάνει ενίσχυση και ριζική ανανέωση των πολιτών σε θέματα τεχνολογίας. Οι πολίτες του μέλλοντος θα πρέπει αφενός να είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες και αφετέρου να μπορούν να τις συμπεριλάβουν στην πληροφόρηση. Οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το κλειδί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι η σωστή και συχνή ενασχόληση μας. Θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν καλύτερα τους υπολογιστές, θα συντελέσει επίσης και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού θα φέρει σε επαφή και διάλογο της νέες ηλικίες με της μεγαλύτερες μέσω της ηλεκτρονικής τους διασύνδεσης. Τονίζομε ότι ο Ηλεκτρονικός Πολίτης θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Είναι γνωστά τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, με προγράμματα που θα δίνουν την δυνατότητα στον πολίτη να έρθει σε επαφή με το διαδίκτυο με σκοπό την άντληση πληροφοριών και την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα αρκετών Ευρωπαϊκών πόλεων όπου κατάφεραν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της δωρεάν χρήσης υπολογιστή και Internet μέσω Wi-Fi συστημάτων κ.α. να προσελκύσουν επενδύσεις και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Από ξεχασμένη, μέσα σε λίγα χρόνια θα μεταμορφωθεί σε μια σύγχρονη και αναπτυγμένη περιοχή. Η αλλαγή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η Ελλάδα θα πρέπει αποκτήσει έναν ισχυρό, προσπελάσιμο, αποτελεσματικό θεσμό για την ανάπτυξη, την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών της και ιδιαίτερα των πολιτών με μικρότερα εισοδήματα, αλλά και αυτών που ανήκουν στις ειδικές, ευαίσθητες κατηγορίες.
  Ο στόχος είναι να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην χρήση του διαδικτύου, αλλά κυρίως να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών αλλά και το κύριο μέλημά θα είναι η εξοικείωση των Ελλήνων με το Διαδίκτυο και φυσικά η διευκόλυνση παροχής του. Πρόταση προκειμένου η Ελλάδα να τεθεί στην πρωτοπορία των εξελίξεων για την ανάπτυξη της. Να αξιοποιήσει προκειμένου να επιτύχει γρήγορη ανάπτυξη αλλά και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στα πλαίσια της ψηφιακής στρατηγικής υπάρχει ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που καλύπτει το κράτος, την αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες.
  Συνεχίζοντας να αναφερθεί το ζήτημα της ενεργοποίησης τον πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών με σκοπό την απασχόληση, στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας με την δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων, στην προώθηση της ιδέας του επιχειρείν με έμφαση στους νέους και στις καινοτόμες ιδέες και στη στενή συνεργασία Δήμου και ιδιωτικού τομέα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει πρωτίστως και κυρίως να λειτουργήσει ως δημιουργός και παραγωγός πλούτου και θέσεων εργασίας, ως δέκτης των κύριων και θεμελιακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία δωρεάν στους Πολίτες μας. Ειδικότερα η λειτουργία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΕΑΠ) αλλά και οι λειτουργία του αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των νέων τεχνολογιών καθιστά τη Ελλάδα επίκεντρο των εξελίξεων Ευρώπη. Το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων μπορεί να γίνει οδηγός στη δική μας προσπάθεια. Οι Έλληνες υστερούν στις γνώσεις τεχνολογίας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, καθώς το 65% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών δεν έχει καμία γνώση πληροφορικής και χρήσης των υπολογιστών, έναντι 37% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος.
  Με το όφελος των Δράσεων του ΕΣΠΑ ή και των ήδη οργανωμένων χώρων αφιερωμένου αποκλειστικά στην δικτύωση μέσω εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας που συνδυάζεται με ενέργειες ηλεκτρονικής δικτύωσης θα παρέχονται σε δύο ζώνες λειτουργίας, καθημερινά πρωί και απόγευμα δωρεάν χρήση δια δραστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και με την χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ με την Κεντρική Διαδυκτιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Για την υποστήριξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρηστών θα δημιουργηθεί μια σειρά στην οποία θα μπορούν εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονταν ανεξάρτητα από κοινωνικά κριτήρια ή ηλικία. Να προβλέπεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα που το επιθυμούν, να μάθουν, με σκοπό την προώθηση ιδιωτικών στόχων, την δραστηριοποίηση στα κοινά και την ανάδειξη δεξιοτήτων σε σχέση με τις εφαρμογές κ.α. .
  Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτές της ενέργειες που επιθυμούν την δωρεάν χρήση του συστημάτων. Να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία, την εξοικείωση στην χρήση των νέων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διασύνδεση κ.α. Εξοικείωση «όλων» με τις νέες τεχνολογίες με την πρόσβαση αυτών σε πληθώρα πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, θα προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης, δωρεάν και απευθείας σύνδεση με το Internet, σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων, ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένο προσωπικό, ενημέρωση και υποστήριξη για συμμετοχή σε δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους, παροχή τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και καθοδήγησης, ανάγκη πρόσβασης στην τεκμηριωμένη πληροφορία, ανάγκη αξιοποίησης τεχνολογίας, αναζήτηση εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου λειτουργίας, διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη χρήση της εφαρμογής που επιθυμεί να επιμορφωθεί, οργάνωση κύκλων προγραμμάτων εξοικείωσης με τις νέες εφαρμογές και τεχνολογίες. Θα παρέχεται η υποστήριξη και πρακτική υποβοήθηση όλων. Η προσαρμογή στη χρήση των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με όλες τις θεματικές ενότητες και πύλες της Κεντρικής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου. Η χρήση νέας τεχνολογίας όπως δια δραστικών table αφής κ.α., θα δύνεται στο χρήστη η ευκολία να καθοδηγεί το σύστημα και να διεκπεραιώνει γρήγορα άμεσα και εύκολα τις συναλλαγές του.
  Όλα γίνονται στην Ελλάδα και στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
  «Πρέπει να μιλήσουμε για την Ελλάδα που θέλουμε. Για τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη – Ελλάδα και στον κόσμο»

  Σας ευχαριστώ
  Nick Theo Antonopoulos Special Technical Adviser Εxpert

 • Avatar

  Η / Ο Antonopoulos Nikolaos Theodoros συμμετέχει στην ομάδα: AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία   11 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Antonopoulos Nikolaos Theodoros συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΔίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς   11 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Antonopoulos Nikolaos Theodoros συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία   11 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

 • Avatar

  Η / Ο Antonopoulos Nikolaos Theodoros συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΨηφιακό Χάσμα   11 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

 • Avatar

  O/H Antonopoulos Nikolaos Theodoros μόλις ενεργοποίησε το λογαριασμό του   1 έτος πριν · Προβολή

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License