Εικόνα Avatar

Panagiotis Stathopoulos @pstath ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 μήνες, 1 εβδομάδα
"Αγαπητοί συνεργάτες, στο πλαίσιο της παρουσίασης της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη υπάρχει μια πρόσκληση για video ως 1 λεπτό για το πως η Ψηφιακή Ατζέντα μπορεί να βοηθήσει στην εργασία μας, στην ζωή μας στην μορφώση μας. Περιλαμβάνεται φυσικά [...]" · Προβολή
 • Avatar

  Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία.:   7 μήνες πριν · Προβολή

  Αγαπητοί φίλοι να υπενθυμίσω ότι ειναι ανοικτός ο σχολιασμός των προτάσεων της Β’ φάσης στο https://digitalgreece2020.gr/archives/376 για την ομάδα μας!

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε μια ενημέρωση :   8 μήνες πριν · Προβολή

  Αγαπητοί συνεργάτες, στο πλαίσιο της παρουσίασης της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη υπάρχει μια πρόσκληση για video ως 1 λεπτό για το πως η Ψηφιακή Ατζέντα μπορεί να βοηθήσει στην εργασία μας, στην ζωή μας στην μορφώση μας.
  Περιλαμβάνεται φυσικά και η ομάδα μας, και ίσως θα άξιζε το κόπο να δουμε πως και τα θέματα ανοικτότητας (περιεχομένου,δεδομένων,διεπαφών κ.α.) που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα μας επηρρεάζουν.

  Σας προωθώ την ανακοίνωση:

  ”Take part in the Digital Agenda Video Competition

  Your work and opinion matters to the Digital Agenda Assembly. Share
  with us what you are

  doing to make the Digital Agenda happen, and what you need to achieve
  greater impact!

  Submit a short video (maximum length 1 min!) and it might be shown at
  the Digital Agenda

  Assembly!

  Turning The Digital Agenda into reality is a collaborative effort of
  European citizens, companies,

  NGOs, and governments. That is why making your work and opinion
  visible matters. On all of

  the themes the Digital Agenda contains actions for: Digital Single
  Market, Interoperability and

  standards, Trust and security, Very fast internet, Research and
  innovation, Enhancing e-skills,

  and ICT for social challenges.

  Participate in our video competition! You can submit videos during the
  whole month May, by

  uploading them to your YouTube account and telling us about it. Voting
  will take place early

  June, and the 10 winning videos will be shown at the Digital Agenda Assembly.

  Deadline for submiting videos is 31st of May, voting will take place June 1-10.

  Videos should not exceed 1 min in length. All entries will be
  moderated before they are

  accepted into the competition. Information on the competition and all
  submitted videos are

  available at http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/video/index_en.htm.

  The form to enter your own video into the competition is at
  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/video/form/index_en.htm

  We’re looking forward to seeing you! ;)

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε μια ενημέρωση :   8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Στο http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=47&pillar=Research%20and%20Innovation μπορείτε να βρείτε και τις προτάσεις για την Ερευνα και την Καινοτομία σε Ευρωπαικό επίπεδο σε μια αρκετά πιο ευκολή στην παρουσίαση μορφή.

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Και η δικτυακή τοποθεσία σε όλα τα formats, εχει ενδιαφέρον πως συνδυάζονται με βραχυπρόθεσμες δράσεις που ήδη έχουν προταθεί από την ομάδα μας (ανοικτή προσβαση, εξοικοίωση με συνεργατική καινοτομία κ.α.)

  Σε απάντηση στο - Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία. : Αγαπητοί φίλοι, μετά την παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων προτεινόμενων δράσεων και ενόψει προτάσεων για το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 θα θέλαμε να ζητήσουμε, μέχρι τις 19/5/11, σχετικές απόψεις, ιδέες και προτάσεις σας. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συσχέτισει και να ανταποκρίνονται στους ευρύτερους στόχους του ψηφιακού [...] · Προβολή
 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Το Ψηφιακό Θεματολόγιο, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/199&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

  και καποια σημαντικά πεδία για την Παιδεία, την ερευνα και την καινοτομία:

  2.5. Έρευνα και καινοτομία
  Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις Ε&Α και να εξασφαλίσει ότι οι καλύτερες
  ιδέες μας θα φτάσουν στην αγορά.
  Η Ευρώπη εξακολουθεί να υπο-επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν ΤΠΕ.
  Σε σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ε&Α σε ΤΠΕ
  στην Ευρώπη δεν είναι αντιπροσωπεύει μόνο πολύ μικρότερο ποσοστό της
  συνολικής δαπάνης Ε&Α (17% έναντι 29%), αλλά σε απόλυτες τιμές αντιστοιχεί
  περίπου στο 40% της δαπάνης των ΗΠΑ (σχήμα 5 – 37 δις έναντι 88 δις ευρώ το
  2007).

  Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής
  προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική προσπάθεια – όπως η
  αυτοκινητοβιομηχανία (25%), οι συσκευές ευρείας κατανάλωσης (41%) ή η υγεία
  και η ιατρική (33%) – η έλλειψη επενδύσεων σε Ε&Α ΤΠΕ συνιστά απειλή για
  ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα βιομηχανίας και υπηρεσιών.
  Το επενδυτικό χάσμα σχετίζεται με τρία βασικά προβλήματα:
  • Αδύναμη και διάσπαρτη δημόσια προσπάθεια Ε&Α· π.χ. ο δημόσιος τομέας στην
  ΕΕ δαπανά λιγότερο από 5,5 δις ευρώ ετησίως για Ε&Α σε ΤΠΕ , πολύ κάτω από
  τα επίπεδα των ανταγωνιστικών οικονομιών.
  • Ο κατακερματισμός της αγοράς και η διασπορά των χρηματοδοτικών μέσων για
  τις καινοτομίες, αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την οικονομική
  μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΤΠΕ καινοτόμων επιχειρήσεων και ιδίως των
  ΜΜΕ.

  Η Ευρώπη καθυστερεί στην αφομοίωση των καινοτομιών που βασίζονται σε
  ΤΠΕ, κυρίως στους τομείς δημοσίου συμφέροντος. Ενώ οι κοινωνικές προκλήσεις
  είναι μεγάλη κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, η Ευρώπη κάνει
  περιορισμένη χρήση δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας και Ε&Α για τη βελτίωση
  της ποιότητας και της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών της.
  2.5.1. Αναβάθμιση προσπαθειών και αποτελεσματικότητας
  Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2010 ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και
  καινοτομίας, που είναι η εμβληματική «Ένωση καινοτομίας» για την υλοποίηση της
  στρατηγικής Ευρώπη 202029. Με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
  εξασφάλιση της πρωτοπορίας στις ΤΠΕ30, η Ευρώπη πρέπει να εντείνει, να εστιάσει
  και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στις επενδύσεις της ώστε να διατηρήσει το
  ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο πεδίο αυτό και να συνεχίσει να επενδύει σε
  έρευνα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής βασικής
  έρευνας.
  Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τα καινοτόμα πλεονεκτήματά της σε
  βασικούς τομείς, μέσω ενισχυμένων ηλ-υποδομών31 και μέσα από στοχευμένη
  ανάπτυξη συμπλεγμάτων καινοτομίας σε βασικούς τομείς. Πρέπει να αναπτύξει μια
  πανευρωπαϊκή στρατηγική «υπολογιστικού νέφους», ιδίως για την κυβέρνηση και
  την επιστήμη32.
  2.5.2. Ώθηση στην καινοτομία ΤΠΕ με αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς
  Οι δαπάνες του δημόσιου τομέα της Ευρώπης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
  προώθηση της καινοτομίας, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και
  την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές πρέπει να
  ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση της κανονιστικής
  ρύθμισης, της πιστοποίησης, των προμηθειών και της τυποποίησης προς όφελος της
  καινοτομίας. Απαραίτητες είναι εταιρικές συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού
  τομέα και φόρουμ των εμπλεκόμενων παραγόντων ώστε να καταρτιστούν κοινοί
  τεχνολογικοί χάρτες πορείας, από την έρευνα στην εμπορευματοποίηση, για την
  προσαρμογή της καινοτομίας στις κοινωνικές ανάγκες. Οι δραστηριότητες
  μεταφοράς γνώσεων πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης (33) και να
  υποστηρίζονται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα(34), ενώ η δημόσια
  χρηματοδοτούμενη έρευνα πρέπει να διαδοθεί ευρύτερα με δημοσίευση ανοικτής
  πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και ανακοινώσεις(35).

  2.5.3. Κλαδικές πρωτοβουλίες για ανοιχτή καινοτομία
  Οι ΤΠΕ κατευθύνουν τη δημιουργία αξίας και τη μεγέθυνση σε ολόκληρη την
  οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος χρειάζεται διαρκώς περισσότερο ανοιχτές
  και διαλειτουργικές λύσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς.
  Πρωτοβουλίες κατευθυνόμενες από τον κλάδο με στόχο πρότυπα και ανοιχτές
  πλατφόρμες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα υποστηριχθούν σε
  χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις
  δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από κοινά
  ερευνητικά προγράμματα σε πεδία όπως το μέλλον του διαδικτύου
  συμπεριλαμβανομένου του Ίντερνετ των πραγμάτων και σε βασικές τεχνολογίες
  ευρείας διάδοσης σε ΤΠΕ.

  ΔΡΑΣΕΙΣ
  Η Επιτροπή πρόκειται:
  • Βασική δράση 9: να προκαλέσει μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων
  μέσω στρατηγικής χρήσης των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων36 και των
  συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα37, με χρήση διαρθρωτικών ταμείων για έρευνα
  και καινοτομία, καθώς και με τη διατήρηση του ρυθμού 20% ετήσιας αύξησης του
  προϋπολογισμού Ε&A των ΤΠΕ, τουλάχιστον για τη διάρκεια του 7ου ΠΠ.
  • Άλλες δράσεις:
  • ενίσχυση του συντονισμού και της συγκέντρωσης πόρων με τα κράτη μέλη
  και τον κλάδο38, και μεγαλύτερη έμφαση σε συμπράξεις με γνώμονα τη
  ζήτηση και τις απαιτήσεις των χρηστών, στην υποστήριξη της ΕΕ για έρευνα
  και καινοτομία στις ΤΠΕ,
  • από το 2011 πρόταση μέτρων για την «ελαφριά και γρήγορη» πρόσβαση σε
  κονδύλια της ΕΕ για έρευνα στις ΤΠΕ, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες,
  ιδίως για ΜΜΕ και νέους ερευνητές ενόψει ευρύτερης εφαρμογής στο πλαίσιο
  της αναθεώρησης του ενωσιακού πλαισίου ΕΤΑ 39,
  • Εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής στήριξης σε κοινές ερευνητικές υποδομές
  και συμπλέγματα φορέων καινοτομίας ΤΠΕ, ανάπτυξη περαιτέρω ηλ-
  υποδομών και καθιέρωση ενωσιακής στρατηγικής υπολογιστικού νέφους,
  ιδίως στη διοίκηση και την επιστήμη,
  • συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς για ανάπτυξη μιας νέας γενιάς
  περιεχόμενο και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας πρότυπα και ανοικτές
  πλατφόρμες, μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
  Τα κράτη μέλη οφείλουν:
  • έως το 2020, να διπλασιάσουν την ετήσια συνολική δημόσια δαπάνη για Ε&Α στις
  ΤΠΕ, από 5,5 δισ. ευρώ σε 11 δισ. (περιλαμβάνονται τα προγράμματα της ΕΕ), με τρόπο
  που δημιουργεί μόχλευση ισοδύναμης αύξησης των ιδιωτικών δαπανών από 35 δισ.
  σε 70 δις. ευρώ,
  • να αναλάβουν πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη δοκιμή και την
  εκπόνηση καινοτόμων και διαλειτουργικών λύσεων σε πεδία δημόσιου συμφέροντος
  που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΚ/CIP.

  και οι παραπομπές:

  29 Πρβλ. Έκθεση του 2009 για την Ε&Α στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  30 Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτομία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχυ,
  COM(2009) 116.
  31 GÉANT, ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών μεγάλης χωρητικότητας και EGΙ, υποδομή υπολογιστικού
  πλέγματος.
  32 Η στρατηγική οφείλει να εξετάσει οικονομικές, νομικές και θεσμικές πτυχές.
  33 Βλ. Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες
  μεταφοράς γνώσης, και Κώδικα ορθής πρακτικής για τα πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους
  ερευνητικούς οργανισμούς C(2008) 1329..
  34 Π.χ. εγγυήσεις για τις επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και άλλα μέσα της ΕΤΕ.
  35 Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα επεκτείνει δεόντως τις τρέχουσες απαιτήσεις δημοσίευσης Ανοικτής
  Πρόσβασης, όπως προβλέπεται στην απόφαση C(2008) 4408 της Επιτροπής (περισσότερες
  πληροφορίες σχετικά με αυτή την πιλοτική δράση διατίθενται στην ηλε-διεύθυνση
  http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680).
  36 Την περίοδο 2011-13, η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει πέντε νέες δράσεις για τις προ-εμπορικές
  δημόσιες συμβάσεις αφορούν τα κράτη μέλη.
  37 Π.χ. την περίοδο 2011-13, η Επιτροπή θα υποστηρίξει έξι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα από
  τις ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ, συνολικής χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ και θα αντληθούν περίπου 2 δισ.
  ευρώ σε ιδιωτικές δαπάνες.
  38 Με βάση την εμπειρία στο από κοινού συντονιζόμενο πρόγραμμα AAL και τις προσκλήσεις ERANET+
  στη φωτονική, για την περίοδο 2011-12 θα προταθούν νέες δράσεις σε τομείς όπως η ηλ-υγεία και ο
  έξυπνος φωτισμός.
  39 Σημαντικό στοιχείο είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «Με αντικείμενο την απλούστευση
  της εφαρμογής των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας», COM (2010) 187.

  Σε απάντηση στο - Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία. : Αγαπητοί φίλοι, μετά την παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων προτεινόμενων δράσεων και ενόψει προτάσεων για το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 θα θέλαμε να ζητήσουμε, μέχρι τις 19/5/11, σχετικές απόψεις, ιδέες και προτάσεις σας. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συσχέτισει και να ανταποκρίνονται στους ευρύτερους στόχους του ψηφιακού [...] · Προβολή
 • Avatar

  Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία.:   8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν · Προβολή

  Αγαπητοί φίλοι, μετά την παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων προτεινόμενων δράσεων και ενόψει προτάσεων για το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 θα θέλαμε να ζητήσουμε, μέχρι τις 19/5/11, σχετικές απόψεις, ιδέες και προτάσεις σας.
  Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συσχέτισει και να ανταποκρίνονται στους ευρύτερους στόχους του ψηφιακού θεματολόγιου, για διευκόλυνσή σας αντιγράφω στην συνέχεια το σχετικό υλικό βάσης.

  • Εικόνα Avatar
   Panagiotis Stathopoulos · 8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν

   Το Ψηφιακό Θεματολόγιο, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/199&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

   και καποια σημαντικά πεδία για την Παιδεία, την ερευνα και την καινοτομία:

   2.5. Έρευνα και καινοτομία
   Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις Ε&Α και να εξασφαλίσει ότι οι καλύτερες
   ιδέες μας θα φτάσουν στην αγορά.
   Η Ευρώπη εξακολουθεί να υπο-επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν ΤΠΕ.
   Σε σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ε&Α σε ΤΠΕ
   στην Ευρώπη δεν είναι αντιπροσωπεύει μόνο πολύ μικρότερο ποσοστό της
   συνολικής δαπάνης Ε&Α (17% έναντι 29%), αλλά σε απόλυτες τιμές αντιστοιχεί
   περίπου στο 40% της δαπάνης των ΗΠΑ (σχήμα 5 – 37 δις έναντι 88 δις ευρώ το
   2007).

   Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής
   προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική προσπάθεια – όπως η
   αυτοκινητοβιομηχανία (25%), οι συσκευές ευρείας κατανάλωσης (41%) ή η υγεία
   και η ιατρική (33%) – η έλλειψη επενδύσεων σε Ε&Α ΤΠΕ συνιστά απειλή για
   ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα βιομηχανίας και υπηρεσιών.
   Το επενδυτικό χάσμα σχετίζεται με τρία βασικά προβλήματα:
   • Αδύναμη και διάσπαρτη δημόσια προσπάθεια Ε&Α· π.χ. ο δημόσιος τομέας στην
   ΕΕ δαπανά λιγότερο από 5,5 δις ευρώ ετησίως για Ε&Α σε ΤΠΕ , πολύ κάτω από
   τα επίπεδα των ανταγωνιστικών οικονομιών.
   • Ο κατακερματισμός της αγοράς και η διασπορά των χρηματοδοτικών μέσων για
   τις καινοτομίες, αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την οικονομική
   μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΤΠΕ καινοτόμων επιχειρήσεων και ιδίως των
   ΜΜΕ.

   Η Ευρώπη καθυστερεί στην αφομοίωση των καινοτομιών που βασίζονται σε
   ΤΠΕ, κυρίως στους τομείς δημοσίου συμφέροντος. Ενώ οι κοινωνικές προκλήσεις
   είναι μεγάλη κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, η Ευρώπη κάνει
   περιορισμένη χρήση δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας και Ε&Α για τη βελτίωση
   της ποιότητας και της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών της.
   2.5.1. Αναβάθμιση προσπαθειών και αποτελεσματικότητας
   Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2010 ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και
   καινοτομίας, που είναι η εμβληματική «Ένωση καινοτομίας» για την υλοποίηση της
   στρατηγικής Ευρώπη 202029. Με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
   εξασφάλιση της πρωτοπορίας στις ΤΠΕ30, η Ευρώπη πρέπει να εντείνει, να εστιάσει
   και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στις επενδύσεις της ώστε να διατηρήσει το
   ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο πεδίο αυτό και να συνεχίσει να επενδύει σε
   έρευνα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής βασικής
   έρευνας.
   Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τα καινοτόμα πλεονεκτήματά της σε
   βασικούς τομείς, μέσω ενισχυμένων ηλ-υποδομών31 και μέσα από στοχευμένη
   ανάπτυξη συμπλεγμάτων καινοτομίας σε βασικούς τομείς. Πρέπει να αναπτύξει μια
   πανευρωπαϊκή στρατηγική «υπολογιστικού νέφους», ιδίως για την κυβέρνηση και
   την επιστήμη32.
   2.5.2. Ώθηση στην καινοτομία ΤΠΕ με αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς
   Οι δαπάνες του δημόσιου τομέα της Ευρώπης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
   προώθηση της καινοτομίας, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και
   την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές πρέπει να
   ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση της κανονιστικής
   ρύθμισης, της πιστοποίησης, των προμηθειών και της τυποποίησης προς όφελος της
   καινοτομίας. Απαραίτητες είναι εταιρικές συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού
   τομέα και φόρουμ των εμπλεκόμενων παραγόντων ώστε να καταρτιστούν κοινοί
   τεχνολογικοί χάρτες πορείας, από την έρευνα στην εμπορευματοποίηση, για την
   προσαρμογή της καινοτομίας στις κοινωνικές ανάγκες. Οι δραστηριότητες
   μεταφοράς γνώσεων πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης (33) και να
   υποστηρίζονται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα(34), ενώ η δημόσια
   χρηματοδοτούμενη έρευνα πρέπει να διαδοθεί ευρύτερα με δημοσίευση ανοικτής
   πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και ανακοινώσεις(35).

   2.5.3. Κλαδικές πρωτοβουλίες για ανοιχτή καινοτομία
   Οι ΤΠΕ κατευθύνουν τη δημιουργία αξίας και τη μεγέθυνση σε ολόκληρη την
   οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος χρειάζεται διαρκώς περισσότερο ανοιχτές
   και διαλειτουργικές λύσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς.
   Πρωτοβουλίες κατευθυνόμενες από τον κλάδο με στόχο πρότυπα και ανοιχτές
   πλατφόρμες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα υποστηριχθούν σε
   χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις
   δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από κοινά
   ερευνητικά προγράμματα σε πεδία όπως το μέλλον του διαδικτύου
   συμπεριλαμβανομένου του Ίντερνετ των πραγμάτων και σε βασικές τεχνολογίες
   ευρείας διάδοσης σε ΤΠΕ.

   ΔΡΑΣΕΙΣ
   Η Επιτροπή πρόκειται:
   • Βασική δράση 9: να προκαλέσει μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων
   μέσω στρατηγικής χρήσης των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων36 και των
   συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα37, με χρήση διαρθρωτικών ταμείων για έρευνα
   και καινοτομία, καθώς και με τη διατήρηση του ρυθμού 20% ετήσιας αύξησης του
   προϋπολογισμού Ε&A των ΤΠΕ, τουλάχιστον για τη διάρκεια του 7ου ΠΠ.
   • Άλλες δράσεις:
   • ενίσχυση του συντονισμού και της συγκέντρωσης πόρων με τα κράτη μέλη
   και τον κλάδο38, και μεγαλύτερη έμφαση σε συμπράξεις με γνώμονα τη
   ζήτηση και τις απαιτήσεις των χρηστών, στην υποστήριξη της ΕΕ για έρευνα
   και καινοτομία στις ΤΠΕ,
   • από το 2011 πρόταση μέτρων για την «ελαφριά και γρήγορη» πρόσβαση σε
   κονδύλια της ΕΕ για έρευνα στις ΤΠΕ, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες,
   ιδίως για ΜΜΕ και νέους ερευνητές ενόψει ευρύτερης εφαρμογής στο πλαίσιο
   της αναθεώρησης του ενωσιακού πλαισίου ΕΤΑ 39,
   • Εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής στήριξης σε κοινές ερευνητικές υποδομές
   και συμπλέγματα φορέων καινοτομίας ΤΠΕ, ανάπτυξη περαιτέρω ηλ-
   υποδομών και καθιέρωση ενωσιακής στρατηγικής υπολογιστικού νέφους,
   ιδίως στη διοίκηση και την επιστήμη,
   • συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς για ανάπτυξη μιας νέας γενιάς
   περιεχόμενο και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας πρότυπα και ανοικτές
   πλατφόρμες, μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
   Τα κράτη μέλη οφείλουν:
   • έως το 2020, να διπλασιάσουν την ετήσια συνολική δημόσια δαπάνη για Ε&Α στις
   ΤΠΕ, από 5,5 δισ. ευρώ σε 11 δισ. (περιλαμβάνονται τα προγράμματα της ΕΕ), με τρόπο
   που δημιουργεί μόχλευση ισοδύναμης αύξησης των ιδιωτικών δαπανών από 35 δισ.
   σε 70 δις. ευρώ,
   • να αναλάβουν πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη δοκιμή και την
   εκπόνηση καινοτόμων και διαλειτουργικών λύσεων σε πεδία δημόσιου συμφέροντος
   που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΚ/CIP.

   και οι παραπομπές:

   29 Πρβλ. Έκθεση του 2009 για την Ε&Α στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   30 Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτομία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχυ,
   COM(2009) 116.
   31 GÉANT, ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών μεγάλης χωρητικότητας και EGΙ, υποδομή υπολογιστικού
   πλέγματος.
   32 Η στρατηγική οφείλει να εξετάσει οικονομικές, νομικές και θεσμικές πτυχές.
   33 Βλ. Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις δραστηριότητες
   μεταφοράς γνώσης, και Κώδικα ορθής πρακτικής για τα πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους
   ερευνητικούς οργανισμούς C(2008) 1329..
   34 Π.χ. εγγυήσεις για τις επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και άλλα μέσα της ΕΤΕ.
   35 Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα επεκτείνει δεόντως τις τρέχουσες απαιτήσεις δημοσίευσης Ανοικτής
   Πρόσβασης, όπως προβλέπεται στην απόφαση C(2008) 4408 της Επιτροπής (περισσότερες
   πληροφορίες σχετικά με αυτή την πιλοτική δράση διατίθενται στην ηλε-διεύθυνση
   http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680).
   36 Την περίοδο 2011-13, η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει πέντε νέες δράσεις για τις προ-εμπορικές
   δημόσιες συμβάσεις αφορούν τα κράτη μέλη.
   37 Π.χ. την περίοδο 2011-13, η Επιτροπή θα υποστηρίξει έξι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα από
   τις ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ, συνολικής χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ και θα αντληθούν περίπου 2 δισ.
   ευρώ σε ιδιωτικές δαπάνες.
   38 Με βάση την εμπειρία στο από κοινού συντονιζόμενο πρόγραμμα AAL και τις προσκλήσεις ERANET+
   στη φωτονική, για την περίοδο 2011-12 θα προταθούν νέες δράσεις σε τομείς όπως η ηλ-υγεία και ο
   έξυπνος φωτισμός.
   39 Σημαντικό στοιχείο είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «Με αντικείμενο την απλούστευση
   της εφαρμογής των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας», COM (2010) 187.

  • Εικόνα Avatar
   Panagiotis Stathopoulos · 8 μήνες, 2 εβδομάδες πριν

   Και η δικτυακή τοποθεσία σε όλα τα formats, εχει ενδιαφέρον πως συνδυάζονται με βραχυπρόθεσμες δράσεις που ήδη έχουν προταθεί από την ομάδα μας (ανοικτή προσβαση, εξοικοίωση με συνεργατική καινοτομία κ.α.)

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος πριν · Προβολή

  Πάντως, αν μου επιτρέπεται μια προσωπική άποψη, σε διεθνές επίπεδο τα θεματικά με τα ιδρυματικά αποθετήρια ειναι συμπληρωματικά, τα θεματικά ιδίως οπως το arxiv αποτελουν μέσα για ερευνα σε εξέλιξη, με υψηλή εξειδικευση μάλιστα, ενώ τα ιδρυματικά συγκεντρώνουν την επιστημονική παραγωγή ενός ιδρύματος συνολικά και ανεξάρτητα απο επιστημονικές περιοχές.
  Εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες αρχές διαλειτουργικότητας μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικοί συσσωρευτές ακόμα και απο πολλά διαφορετικά ιδρύματα, π.χ. για τα ευρωπαικά αποθετήρια το http://search.driver.research-infrastructures.eu/ αλλά και άλλες προσπάθειες σε εξέλιξη.

  Σε απάντηση στο - Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία : Σχετικά με τις προτάσεις που αναφέρει η κυρία Τσουκαλά: Υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα ”ιδρυματικά αποθετήρια” vs ”θεματικά αποθετήρια”? Εμείς στον τομέα της φυσικής των υψηλών ενεργειών (τώρα μαζί και με άλλους επιστημονικούς τομείς) έχουμε συνηθίσει τα δεύτερα (arXiv.org) τα οποία δουλεύουν πολύ καλά από τη δεκαετία του [...] · Προβολή
 • Avatar

  Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Οι παρουσιάσεις των ομάδων του Digital Greece 2020 διαθέσιμες και στο #p/p

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Ευχαριστούμε, πάντως απο οτι εχει αναφερθει σε παλαιοτερες σχετικές συζητήσεις, η συμφωνία θεωρειτε απο αυτους που υπογραφτηκε ως μη δεσμευτική οποτε ουσιαστικά δεν τιθεται πρόβλημα απο οσο μπορώ να γνωρίζω, π.χ. συμφωνα με παλαιοτερο
  δημοσιευμα στο http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/specialreports/microsoft/ αναφέρεται ”Η συμφωνία αυτή, που είναι μη-αποκλειστική για την ελληνική πλευρά (δηλαδή, κατά κανένα τρόπο δεν ορίζει ότι η Microsoft θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής του δημοσίου)”. Ομολογω παντως δεν εχω υπόψη μου καποια συγκεκριμένη νομικη γνωματευση αυτη την στιγμή.

  Σε απάντηση στο - Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία: Πολύ καλές οι ιδέες. Σχετικά με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει το Ελληνικό κράτος με τη Microsoft επί Αλογοσκούφη τι γίνεται; Υπάρχει δέσμευση; · Προβολή
 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  κ. Κυριάκο, ευχαριστούμε για την παρέμβαση.Για την επιτάχυνση της διαδικασίας της συλλογής και επεξεργασίας των διαφορετικών θέσεων θα διευκόλυνε ιδιαίτερα να υπήρχε μια σύνοψη των κυρίων σημείων, σε πρώτη φάση.

  Σε απάντηση στο - Δημήτρης Κυριακός Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία: Παρακαλώ όπως δείτε τις προτάσεις τις Ε.Π.Ε. σχετικά με την Πληροφορική Παιδεία http://www.epe.org.gr/various/Ypomnhma_YPEPTH_2010_10_10_PLIROFORIKH_PAIDEIA.pdf http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=433 Δημήτρης Κυριακός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) · Προβολή
 • Avatar

  Οι ανάγκες εισαγωγής και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ερευνητικό ιστό της χώρας είναι πολύπλοκες και απαιτητικές. Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία στοχεύουν στη διασαφήνιση και στην ιεράρχηση των αναγκών για ΤΠΕ στην έρευνα και την καινοτομία.

 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  4. Καινοτομία και ΤΠΕ στην έρευνα
  4.1. Ποιοί είναι οι 2 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της καινοτομίας στην βασική έρευνα;

  4.2. Ποιοί είναι οι 2 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της καινοτομίας στην εφαρμοσμένη έρευνα;

  4.3. Ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος της υιοθέτησης των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και ελεύθερου λογισμικού στην προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της χώρας;

  4.4. Πως μπορεί να συνδεθεί και να ενισχυθεί η καινοτομική επιχειρηματικότητα και η βασική έρευνα μέσω των ΤΠΕ;

  4.5. Πως μπορεί να συνδεθεί και να ενισχυθεί η καινοτομική επιχειρηματικότητα και η εφαρμοσμένη έρευνα μέσω των ΤΠΕ;

  4.6. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για τη σύνδεση Παιδείας, Έρευνας & Καινοτομίας;

  4.7. Πως μπορεί να ενισχυθεί η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτομικών ΤΠΕ;

  Προφανώς η παραπάνω λίστα ερωτημάτων αν και εκτεταμένη ειναι μη εξαντλητική. Σκοπό δεν έχει να περιορίσει την συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεων αλλά να λειτουργήσει σαν μέσο για την ανάδειξη των επιμέρους θεμάτων.

  Σε απάντηση στο - Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία : Αγαπητοί φίλοι, Ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες,σχόλια και παρεμβάσεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο επιπρόσθετων ερωτημάτων για την Ερευνά και την Καινοτομία, που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Θα επισυναφθούν και στο τμήμα ”Σχετικά αρχεία” του φόρουμ. Τα [...] · Προβολή
 • Avatar

  Ο Panagiotis Stathopoulos δημοσίευσε σχόλιο σε δραστηριότητα   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  2. Αξιοποίηση υπαρχόντων ΤΠΕ στην έρευνα
  2.1. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ στην έρευνα που διεξάγεται από κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες του ερευνητικού ιστού της χώρας: ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς της χώρας,μή-δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς της χώρας;

  2.2. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ για την ανοικτή αξιοποίηση/προβολή/διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  2.3. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ για την οργάνωση και διαχείριση της ερευνητικής διαδικασίας από την πολιτεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς.

  3. Πολιτικές πρόσβασης και ανθρώπινοι πόροι υπαρχόντων (ΤΠΕ) στην έρευνα

  3.1. Ποιές είναι οι κύριες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών σε για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της χώρας;

  3.2. Ποιές είναι οι κύριες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της;

  3.3. Με ποιούς τρόπους μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ενθάρρυνση και κινητοποίηση των ερευνητών, για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ;
  Μπορείτε να εξειδικεύσετε τις παραπάνω απαντήσεις για κάθε μια από τις κατηγορίες φορέων του ερευνητικού ιστού της χώρας, ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς και μή-δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς;

  3.4. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική ανοικτής πρόσβασης με ΤΠΕ στο σύνολο του παραγόμενου, με δημόσιες χρηματοδοτικές πηγές, ερευνητικού έργου των ΑΕΙ και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων/ινστιτούτων/φορέων/κέντρων;

  3.5. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική χρήσης ελεύθερου λογισμικού για όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα σε ΑΕΙ και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/φορείς/κέντρα;

  3.6. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική χρήσης αποκλειστικά και μόνο ελεύθερου λογισμικού για όλες ανεξαιρέτως τις ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ΑΕΙ και στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/φορείς/κέντρα;

  Σε απάντηση στο - Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία : Αγαπητοί φίλοι, Ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες,σχόλια και παρεμβάσεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο επιπρόσθετων ερωτημάτων για την Ερευνά και την Καινοτομία, που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Θα επισυναφθούν και στο τμήμα ”Σχετικά αρχεία” του φόρουμ. Τα [...] · Προβολή
 • Avatar

  Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Αγαπητοί φίλοι,
  Ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες,σχόλια και παρεμβάσεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο επιπρόσθετων ερωτημάτων για την Ερευνά και την Καινοτομία, που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Θα επισυναφθούν και στο τμήμα ”Σχετικά αρχεία” του φόρουμ. Τα συμπληρωματικά ερωτήματα θα ακολουθήσουν σε επιμέρους post, αρχίζωντας με τα παρακάτω:

  1.3. Ποιές είναι οι βασικές ανάγκες διαχειριστικής χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από την ερευνητική κοινότητα της χώρας;

  1.4. Ποιές είναι οι βασικές ανάγκες για εργαλεία και υποδομές ΤΠΕ για την ανοικτή αξιοποίηση/προβολή/διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  1.5. Ποιές είναι οι βασικές ανάγκες για εργαλεία και υποδομές ΤΠΕ για την οργάνωση και διαχείριση της ερευνητικής διαδικασίας από την πολιτεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς.

  • Εικόνα Avatar
   Panagiotis Stathopoulos · 1 έτος, 1 μήνας πριν

   2. Αξιοποίηση υπαρχόντων ΤΠΕ στην έρευνα
   2.1. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ στην έρευνα που διεξάγεται από κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες του ερευνητικού ιστού της χώρας: ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς της χώρας,μή-δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς της χώρας;

   2.2. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ για την ανοικτή αξιοποίηση/προβολή/διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

   2.3. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, οικονομικότερα και ταχύτερα οι υπάρχουσες (ήδη διαθέσιμες) ΤΠΕ για την οργάνωση και διαχείριση της ερευνητικής διαδικασίας από την πολιτεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς.

   3. Πολιτικές πρόσβασης και ανθρώπινοι πόροι υπαρχόντων (ΤΠΕ) στην έρευνα

   3.1. Ποιές είναι οι κύριες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών σε για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της χώρας;

   3.2. Ποιές είναι οι κύριες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της;

   3.3. Με ποιούς τρόπους μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ενθάρρυνση και κινητοποίηση των ερευνητών, για τη αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ;
   Μπορείτε να εξειδικεύσετε τις παραπάνω απαντήσεις για κάθε μια από τις κατηγορίες φορέων του ερευνητικού ιστού της χώρας, ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ), δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς και μή-δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/κέντρα/φορείς;

   3.4. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική ανοικτής πρόσβασης με ΤΠΕ στο σύνολο του παραγόμενου, με δημόσιες χρηματοδοτικές πηγές, ερευνητικού έργου των ΑΕΙ και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων/ινστιτούτων/φορέων/κέντρων;

   3.5. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική χρήσης ελεύθερου λογισμικού για όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην έρευνα σε ΑΕΙ και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/φορείς/κέντρα;

   3.6. Πρέπει να υιοθετηθεί πολιτική χρήσης αποκλειστικά και μόνο ελεύθερου λογισμικού για όλες ανεξαιρέτως τις ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ΑΕΙ και στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/φορείς/κέντρα;

  • Εικόνα Avatar
   Panagiotis Stathopoulos · 1 έτος, 1 μήνας πριν

   4. Καινοτομία και ΤΠΕ στην έρευνα
   4.1. Ποιοί είναι οι 2 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της καινοτομίας στην βασική έρευνα;

   4.2. Ποιοί είναι οι 2 σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της καινοτομίας στην εφαρμοσμένη έρευνα;

   4.3. Ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος της υιοθέτησης των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και ελεύθερου λογισμικού στην προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της χώρας;

   4.4. Πως μπορεί να συνδεθεί και να ενισχυθεί η καινοτομική επιχειρηματικότητα και η βασική έρευνα μέσω των ΤΠΕ;

   4.5. Πως μπορεί να συνδεθεί και να ενισχυθεί η καινοτομική επιχειρηματικότητα και η εφαρμοσμένη έρευνα μέσω των ΤΠΕ;

   4.6. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για τη σύνδεση Παιδείας, Έρευνας & Καινοτομίας;

   4.7. Πως μπορεί να ενισχυθεί η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτομικών ΤΠΕ;

   Προφανώς η παραπάνω λίστα ερωτημάτων αν και εκτεταμένη ειναι μη εξαντλητική. Σκοπό δεν έχει να περιορίσει την συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεων αλλά να λειτουργήσει σαν μέσο για την ανάδειξη των επιμέρους θεμάτων.

 • Avatar

  Panagiotis Stathopoulos Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία:   1 έτος, 1 μήνας πριν · Προβολή

  Στο τμήμα ”Σχετικά Αρχεία” μπορείτε να βρείτε και σε μορφή .doc τα αρχικά ερωτήματα που έχουν τεθεί για διαβούλευση!

 • Avatar

  Η / Ο Panagiotis Stathopoulos συμμετέχει στην ομάδα: AvatarEμπιστοσύνη & Ασφάλεια   1 έτος, 3 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar
 • Avatar

  Η / Ο Panagiotis Stathopoulos συμμετέχει στην ομάδα: AvatarΠαιδεία, Έρευνα και Καινοτομία   1 έτος, 3 μήνες πριν · Προβολή

 • Avatar

  O/H Panagiotis Stathopoulos μόλις ενεργοποίησε το λογαριασμό του   1 έτος, 3 μήνες πριν · Προβολή

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License