1.Μπορείτε να συνδεθείτε με τις παρακάτω υπηρεσίες

2.Μπορείτε να εγγραφείτε ως τοπικός χρήστης της πλατφόρμας

* Συμπλήρωσε με λατινικά το πεδίο User name (όνομα χρήστη) και τον κωδικό

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License