Β.3.5.3 Δράση Δ.3: Συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ

June 6, 2011 σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Σκοπός – Στόχος

Να διερευνηθεί η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως σύστημα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τις σχεδιαζόμενες δράσεις και πολιτικές της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, για την πλήρη διαβούλευση και ενημέρωση επί της πολιτικής με καθολικά δικαιώματα ανάγνωσης, σχολιασμού και αξιολόγησης.

Περιγραφή

Αντικείμενο της Δράσης είναι η διερεύνηση της χρήσης κοινωνικών δικτύων,  συνδεδεμένων με την ιδέα της καθολικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των κανόνων και τη λήψη των τελικών αποφάσεων στους ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω Φάσεις:

  1. Καταγραφή των ενεργειών/δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες
  2. Επιλογή των κοινωνικών δικτύων προς συνεργασία (ορισμός προϋποθέσεων-κριτηρίων?).
  3. Προτάσεις απαραίτητων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων.

Μέτρα υλοποίησης

Στην πρώτη φάση της μελέτης θα καταγραφούν οι τρόποι που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαβούλευσης και συμμετοχής. Στη συνέχεια θα επιλεγούν τα κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα προς συνεργασία, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις κατάλληλες  προϋποθέσεις (?).Τέλος, θα καταγραφούν οι κίνδυνοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος (πχ.θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών χωρίς παραβίαση της ιδιωτικότητας κά-)

Αποτελέσματα

Η προτεινόμενη δράση είναι εναρμονισμένη με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές καθότι: συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής i2010.  Επιδιώκει:

  • διαφάνεια της κρατικής δράσης μέσα από την δημοσιοποίηση των νομικών της     πράξεων και αποφάσεων με όρους που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας
  • τη συμμετοχικότητα των πολιτών  σε όλες τις διεργασίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, εργασιακές, ψυχαγωγικές με στόχο να αναδιαμορφώνουν τις αξίες και τις επιλογές, να απολαμβάνουν και να αξιοποιούν τα αγαθά
  • δημιουργία δομημένων διαβουλεύσεων με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι αξιοποιήσιμα από το κράτος
  • σύγκλιση στον αγώνα κατά του ψηφιακού χάσματος
  • συμβάλλει στου στόχους της Digital Agenda 2020  στον τομέα της διαφάνειας

Εντάσσεται και εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως αυτοί εκφράζονται στη Digital Agenda 2020 και στο European e-government Action Plan (15-12-10): ενίσχυση των χρηστών, πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας δημόσιου τομέα, ενίσχυση της διαφάνειας, προώθηση διοικητικών υπηρεσιών-διαδικασιών, μείωση διοικητικών βαρών.

Χρονικός προγραμματισμός

6-18 μήνες

Συμμετέχοντες

ΟΤΑ, Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης