Β 3.6.5 Δράση Ε.5. Ψηφιακή κοινότητα στην ηλεκτρονική υγεία: συνεργασία με stakeholders (ΕΛΟΤ, ΚΤΠΑΕ, HL7 Hellas, Ιατρική Εταιρία Αθηνών, ΕΟΦ, ΓΓΚΑ, ΗΔΙΚΑ)

June 6, 2011 σε Ομάδα για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία. από Φώτης Ρούτσης

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην δημιουργία και λειτουργία ενός stakholders forum κάτω από Κρατική επίβλεψη υπό ενός φορέα που θα λειτουργεί ως Εθνικό σημείο αναφοράς σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Competence Center). Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να ήταν υπό προϋποθέσεις και ένας νέος φορέας μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα όπου θα ήταν μέλη του όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στο αντικείμενο (ΥΥΚΑ, ΓΓΚΑ, ΕΛΟΤ, ιατρικοί σύλλογοι, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, HL7 Hellas, ΟΤΑ, κλπ).

Η δράση αφορά και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου συνεχούς διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης με στόχο:

 • Τη δημιουργία της Ψηφιακής Κοινότητας ηλεκτρονικής υγείας
 • τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Υγεία και Κοινωνική ασφάλιση,
 • στην ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων,
 • στην υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία και
 • στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab).

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται η δημιουργία μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Προτείνεται για τη δημιουργία των εργαλείων να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ελεύθερου λογισμικού και των λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Για την λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος απαιτείται να στηριχθούν από τη πολιτεία οι εμπλεκόμενοι για την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν με τη θέσπιση «Κουπονιών Διαλειτουργικότητας» και «Κουπονιών ηλεκτρονικής κατάρτισης». Ως «κουπόνι διαλειτουργικότητας» εννοιείται η επιδότηση δράσεων φορέων υγείας και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου διαλειτουργικότητας, απόκτηση πιστοποιητικών συμβατότητας με πρότυπα (πχ ΙΗΕ), κλπ. Με «κουπόνι ηλεκτρονικής κατάρτισης» εννοείται η επιδότηση για την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων ηλεκτρονικής υγείας σε πρότυπα και διαδικασίες (πχ πρότυπα ποιότητας, HL7, DICOM, CDA, κλπ).

Σκοπός – Στόχος

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός μόνιμου φορέα διαβούλευσης σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας και κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την υποστήριξη στην υλοποίηση των Εθνικών και Διεθνών πολιτικών που απαιτούνται. Αντίστοιχοι φορείς υπάρχουν σε όλα τα κράτη με ανεπτυγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Για την επιτυχή λειτουργία του φόρουμ αυτού προτείνεται να δημιουργηθεί μια υποδομή ψηφιακής κοινότητας τόσο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (κοινωνικά μέσα, κλπ) για τη βέλτιστη αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων όσο και για την αποδοτικότερη λειτουργία του φόρουμ από πλευράς χρόνου και κόστους. Για τη λειτουργία του φόρουμ θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας (Governance).

Μέτρα υλοποίησης

Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία οι πιθανές – ενδεικτικές ψηφιακές υτηρεσίες που θα δημιουργηθούν για την μακρόχρονη υποστήριξη του eHealth Stakeholders forum.

Α. Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, Στοχευμένης Ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας

Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων

Στόχο της εφαρμογής αποτελεί η διευκόλυνση των μελών – χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης στην αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών (Partners) στο πλαίσιο δημιουργίας συνεργατικών δράσεων (ερευνητικά έργα, δημόσιοι διαγωνισμοί, κλπ) σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο.

Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να αναζητήσουν τον κατάλληλο συνεργάτη μέσα από ένα πλήρη κατάλογο νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΤΠΕ στην υγεία και κοινωνική ασφάλιση ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται για κάθε εταιρεία θα αφορούν το πλήρες profile της και στοιχεία επικοινωνίας, χώρες και τομείς που δραστηριοποιείται, έργα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί.

Μέσω του υποσυστήματος αναζήτησης Εμπειρογνωμόνων Experts οι Εταιρείες – Χρήστες του ΠΣ θα μπορούν να αναζητούν πιθανούς συνεργάτες ελεύθερους επαγγελματίες (experts) στο πλαίσιο σύνταξης προτάσεων ή και υλοποίησης έργων.

Ειδικότερα η εφαρμογή θα διαθέτει κατάλογο με επικαιροποιημένα βιογραφικά επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής στον χώρο των Βαλκανίων – Ανατολικής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής (ή θα διασυνδέεται με τέτοια κατάλληλα συστήματα). Η αναζήτηση θα γίνεται με σύνθετο τρόπο διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες στον εντοπισμού του κατάλληλου συνεργάτη.

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Χρήστες – εταιρείες για την εύρεση expert σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα αποστέλλει ειδοποίηση (πχ με e-mail) στους χρήστες του συστήματος (Ελεύθερους Επαγγελματίες, εταιρείες) για την ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε.

Ενημέρωση για νέες Ευκαιρίες

Χρήστες του υποσυστήματος θα είναι όλες οι εταιρείες – μέλη του φορέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Μέσω του εν λόγω υποσυστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τις Ευκαιρίες (νέα έργα, επενδυτικά πλαίσια, ερευνητικές δράσεις, κλπ) που παρουσιάζονται σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο (με κύρια έμφαση, όπως προαναφέρθηκε, σε χώρες της βαλκανικής, Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής)..

Μέσω ιδιαίτερα σύνθετων αναζητήσεων οι εταιρείες – χρήστες θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάληψη τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα του υποσυστήματος να ενημερώνει άμεσα (μέσω e-mail, sms, κλπ) τους φορείς – ενδιαφερόμενους για τα νέα έργα που τις αφορούν ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους.

 

Α2. Υπηρεσία Στοχευμένης επιχειρηματικής ενημέρωσης

Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης απογραφής όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σε εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής για κάποια δομή υγείας. Ο μηχανισμός θα παρέχει σε κάθε βήμα απογραφής και οδηγίες / καλές πρακτικές όσον αφορά θέματα διαλειτουργικότητας καθώς και την αριστεία / παγκόσμια τάση σε σχετικά θέματα.

Διεκπεραίωση Αιτημάτων αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί συνεργατικά με αυτόν της απογραφής καθώς και με το business matching tool του Web Conference.

Μηχανισμός Κοινωνικής και Επιχειρηματικής Συμμετοχής ενεργειών απογραφής / αναβάθμισης της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας

Υλοποιείται μηχανισμός ηλεκτρονικής και αυτόνομης διαχείρισης αιτημάτων για την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας σε μοντέλο κοινωνικής / επιχειρηματικής συμετοχικότητας. Ο μηχανισμός αιτημάτων υποστηρίζει και εφαρμογές polling και e-voting για θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής της δομών Υγείας.

 

Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων

Προετοιμασία δικτυακών τόπων

Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ορίζεται ειδικός χώρος τον οποίο θα μπορεί το κάθε μέλος να παραμετρoποιεί αντίστοιχα με σκοπό τη προώθηση των σκοπών του και των δεξιοτήτων του. Θα αξιοποιηθούν ειδικά εργαλεία της πύλης όπως εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools), εργαλεία ηλεκτρονικού καταστήματος, λίστα προτύπων που σχετίζονται με το μέλος, benchmarking tools που διαθέτει, κλπ. Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός Ψηφιακού τεχνολογικού πάρκου ηλεκτρονικής υγείας.

Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται από το εκάστοτε μέλος το οποίο θα αποφασίζει αν το υλικό θα είναι και μέρος της κεντρικής δομής διαχείρισης γνώσης της Πύλης.

Ηλεκτρονικά εκθετήρια σε θεματικές τεχνολογικές εκθέσεις και πάρκα.

Δίνεται σε κάθε μέλος χώρος εκθετηρίου στο διαδίκτυο σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων ή / και πάρκων. Στο εκθετήριο αυτό τα μέλη εκτός από την δυνατότητα ανάρτησης λειτουργικών demo των προϊόντων τους, καθώς και με ότι άλλο συνοδευτικό / γνωσιακό υλικό απαιτείται για την ορθή παρουσία των προϊόντων αυτών, σε συνδυασμό με την υπηρεσία «Β3. Υπηρεσία  benchmarking messaging e-Health» θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν τους τρόπους που οι εφαρμογές / συστήματά τους είναι συμβατά με το HL7 ή / και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Επίσης, θα προτρέπονται από τους moderators των χώρων αυτών να επιδεικνύουν και τα μετρήσιμα οφέλη που μπορεί να φέρει μία τέτοια διαλειτουργικότητα σε τεχνολογικό, επιχειρησιακό αλλά και οικονομικό επίπεδο.

Α4. Υπηρεσία  Ηλεκτρονικής Προώθησης (e-campaigning)

Ανάλυση Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης

Αναλύονται τα δεδομένα του επιχειρηματικού εύρους που θα απευθυνθεί η δράση ευαισθητοποίησης. Αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά τα δεδομένα που αφορούν κυρίως τις ομάδες – στόχο της δράσης της Ευαισθητοποίησης. Επίσης διερευνάται το δυναμικό προσφοράς – ζήτησης όλων των ενδιαφερομένων / συσχετιζόμενων κοινωνικών ομάδων που αφορά η δράση είτε αυτοί είναι διαμορφωτές (ομάδες υλοποίησης), άμεσα ωφελούμενοι (Επαγγελματίες ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ, μαθητές, σπουδαστές, ακαδημαϊκοί, πολίτες), είτε είναι απλώς ενδιαφερόμενοι / έμμεσα ωφελούμενοι (μη ακαδημαϊκοί ιστορικοί μελετητές, συγγραφείς κλπ).

Σχεδιασμός και προετοιμασία ενεργειών προώθησης

Με βάση τα παραδοτέα της εργασίας Ανάλυσης Στιγμιότυπου του επιχειρηματικού εύρους Δράσης σχεδιάζονται σε στρατηγικό επίπεδο οι ενέργειες της δράσης ευαισθητοποίησης. Καταρτίζονται συγκεκριμένα σενάρια υλοποίησης της δράσης λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν δυναμικό προσφοράς – ζήτησης των εμπλεκόμενων επιχειρηματικών / κοινωνικών ομάδων καθώς και τεχνοοικονομικά στοιχεία της αγοράς που εξειδικεύεται σε καμπάνιες προώθησης επιχειρηματικού / τεχνολογικού χαρακτήρα με αξιοποίηση καναλιών του διαδικτύου.

Υλοποίηση e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου

Υλοποιείται e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό θα αποτελείται κυρίως από διαδραστικές μικρο εφαρμογές διαδικτύου όπως πολυμεσικά banners, δικτυακά παίγνια και quizes με θεματικό περιεχόμενο που να  κεντρίζει το ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό / τεχνολογικό χαρακτήρα πράξης, εφαρμογές online ψηφοφορίας για σχετικά θέματα με δυνατότητες αυτόματης κλήρωσης δώρων (ενδεικτική λίστα).

Προώθηση του e-campaining ηλεκτρονικού περιεχομένου σε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας.

Το αναπτυσσόμενο e-campaining ηλεκτρονικό περιεχόμενο προωθείται σε  διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα και εμβέλειας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα σενάρια υλοποίησης του σχεδιασμού το περιεχόμενο προωθείται σε διαδικτυακές πύλες εθνικής εμβέλειας (θεματικές ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή μη όπως ηλεκτρονικός τύπος, δικτυακοί τόποι πανεπιστημίων κα) καθώς και σε δικτυακούς τόπους παγκόσμιας εμβέλειας (ενδεικτική λίστα: wikipedia, google ads, you tube, facebook, second life κα). Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα έχουν σαν σταθερό σημείο αναφοράς την δικτυακή πύλη της παρούσης πράξης.

Β. Εφαρμογή Συνέργειας και Συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ

 

Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ

Προετοιμασία δικτυακών φόρα

Με κεντρικό σημείο αναφοράς την αναπτυσσόμενη δικτυακή πύλη της πράξης ορίζονται ομάδες εργασίας για την προετοιμασία των δικτυακών φόρα. Οι ομάδες αυτές εργάζονται σε αφιερωμένους (διαβαθμισμένους) δικτυακούς τόπους της πύλης με εργαλεία συνέργειας και συνεργασίας γνώσης (knowledge collaboration tools)

Δικτυακά τραπέζια εργασίας επιστημονικών ομάδων πράξης

Υλοποιούνται πέντε δικτυακά τραπέζια εργασίας με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων με αντικείμενο την εκλαΐκευση του επιστημονικού περιεχομένου του προς ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου της πράξης.

Συγγραφή υλικού εκλαΐκευσης του επιστημονικού περιεχομένου

Τα συμπεράσματα των Δικτυακών τραπεζιών εργασίας καθώς και η συνοδευτική τους τεκμηρίωση συνθέτονται συστηματοποιημένα σε ψηφιακή μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη από εφαρμογές ψηφιακών / ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών καθώς και από αντίστοιχες εκπαιδευτικών δικτυακών πυλών.

Ανάπτυξη και Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της πράξης αναπτύσσεται και ενημερώνεται με το επιστημονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται στις ανωτέρω εργασίες

Β2. Υπηρεσία Web Conferencing

Web Conference

Υλοποιείται Δικτυακό Συνέδριο (Web Conference) με καλεσμένους ομιλητές από το επιστημονικό αλλά και το πολιτικό διεθνές γίγνεσθαι. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύονται σε επιστημονικό περιοδικό διεθνούς χαρακτήρα καταχωρημένο σε citation index (με κρίση σύνοψης ή κρίση άρθρου).

Στις δορυφορικές συνεδρίες του Web Conference θα λειτουργούν δικτυακές εφαρμογές επίδειξης (demo) των προϊόντων και υπηρεσιών εταιριών, επιχειρήσεων καθώς και  εργαστηρίων ακαδημαϊκών και μη. Οι δικτυακές αυτές εφαρμογές θα παρέχουν λίστες από όλους του εμπλεκόμενους (stakeholders) γύρω από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο του συνέδριου το οποίο θα αφορά τις υπηρεσίες / προϊόντα των ανωτέρω καθώς και μηχανισμό προτεινόμενων συνεργειών / συνεργασιών γύρω από αυτά (business match making tool).

Β3. Υπηρεσία benchmarking messaging e-Health

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος in vitro δοκιμής ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας με βάση το πρότυπο HL7  ή σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ) με σκοπό να μπορούν οι φορείς υγείας και οι εταιρίες πληροφορικής  να δοκιμάζουν τα σενάρια διαλειτουρικότητας που ετοιμάζουν στη πράξη σε περιβάλλον δοκιμής. Θα επιτρέψει επίσης σε φορείς υγείας να προτείνουν δικά τους τυποποιημένα σενάρια διαλειτουργικότητας και να απαιτούν από τις εταιρίες να τα έχουν δοκιμάσει επιτυχώς in vitro πριν από κάποιο στάδιο του δημοσίου κανονισμού προμηθειών (διαδικασία επιλογής αναδόχων). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της εμπειρίας της διεθνούς δράσεις Integrating the healthcare enterprise ως μια δοκιμασμένη και πετυχημένη βέλτιστη πρακτική. Στην πράξη αυτή η υπηρεσία θα είναι στην διάθεσή του κάθε φορέα / επαγγελματία του κλάδου της Πληροφορικής της Υγείας με την μορφή παραμετροποιήσιμων web services οι οποίες θα προσομοιώνουν συγκεκριμένα σενάρια επικοινωνίας εφαρμογών πληροφορικής της Υγείας βάση του HL7 αλλά και σε συνδυασμό με άλλα συναφή και συνεργαζόμενα πρότυπα (πχ LOINC, DICOM, IEEE MEDIX, κλπ). Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάζουν το λογισμικό διαλειτουργικότητας που έχουν την διάθεσή τους (ή / και αναπτύσσουν) για την εφαρμογή / λογισμικό τους σε πραγματικές συνθήκες ανταλλαγής μηνυμάτων παραγωγικής λειτουργίας. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες «Α1. Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας Αναζήτηση Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων», «Α3. Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων», «Β1. Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ» και «Β2. Υπηρεσία Web Conferencing» η παρούσα υπηρεσία στοχεύει στο αποτελέσει το κοινά αποδεκτό πεδίο δοκιμών και ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών σε επίπεδο «ζωντανών» εφαρμογών με το ελάχιστο κόστος στους κατασκευαστές / παρόχους των εξειδικευμένων συστημάτων / εφαρμογών ΤΠΕ Υγείας και έτσι να μοχλεύσει την αγορά προς την επιθυμητή όσο και αναγκαία διαλειτουργικότητα.

 

Β4. Υπηρεσία κατανεμημένης διαχείρισης έργων

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης έργων για τις ανάγκες των ομάδων εργασίας και των μελών. Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των έργων και της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε αυτά ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης του εκάστοτε έργου. Την υποδομή αυτή θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα μέλη του Φορέων (HL7 Hellas, Ιατρική Εταιρία Αθηνών) και για δικά τους έργα εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Εφαρμογή Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας

Γ1. Υπηρεσία Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας

Με αξιοποίηση τις εμπειρίας των φορέων της πρότασης δημιουργούνται αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής Δια Βίου κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας σε ομάδες στόχους συμβατές με το αντικείμενο της πρότασης. Αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο μαθησιακών ενοτήτων Δια βίου Κατάρτισης. Το περιεχόμενο αυτό δομείται εκπαιδευτικά σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών ηλεκτρονικής μάθησης Δια Βίου εκπαίδευσης και επίσης δομείται τεχνολογικά κατά SCORM 2.0.

Οι ενότητες αυτές ακολουθούν τις κατηγορίες των φόρα της ενημέρωσης τα οποία και αξιοποιούν για την δια βίου διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης. Υλοποιούνται μαθησιακά σενάρια αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου της πράξης ακολουθώντας επίσης την συμβατή κατηγοριοποίηση με αυτή της δράσης ενημέρωσης.

Μια σημαντική διάσταση της προτεινόμενης δράσης είναι ότι, αναπτύσσοντας το ψηφιακό υλικό του εκπαιδευτικού υλικού με το οποίο πραγματεύεται, δημιουργούνται αειφόρα βιώσιμες δομές παραγωγής και κανάλια παροχής ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν στο διηνεκές να υποστηρίζουν παρόμοιες δράσεις ψηφιακής σύγκλισης με κεντρικό χαρακτήρα την ανάπτυξη ενός πυρηνικού περιεχομένου γνώσης και κατόπιν την βέλτιστη αξιοποίηση του περιεχομένου αυτού με δράσεις Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Δια βίου Κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου Υγείας.

Γ2. Υπηρεσία Θεματικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Προτύπων και Εφαρμογών

Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται καθώς και όλο το συνοδευτικό του τεκμηριωτικό και αρχειακό υλικό μεταπτώνεται σε ηλεκτρονική δομή ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή πλούσιας σε περιεχόμενο γνώσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ στην ηλεκτρονική υγεία με ελκυστικό και αξιόπιστο τρόπο βασιζόμενο στις θεωρίες και τις πρακτικές των παραδοσιακών αλλά και ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης
 • Την ενίσχυση κοινοτήτων πληροφόρησης που θα δημιουργηθούν από ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά.
 • Αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης των χρηστών και εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους.
 • Την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων των επιχειρήσεων
 • Την ενίσχυση του πνευματικού κεφαλαίου των εμπλεκόμενων φορέων νομικών και φυσικών προσώπων και κατά συνέπεια του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.
 • θα επιτρέψει στο Φορέα Υλοποίησης την προσφορά νέων, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του με καινοτομικό τρόπο,
 • θα προσδώσει πρόσθετο κύρος στο Φορέα Υλοποίησης, ως βασικού φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – μελών του στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο των ΤΠΕ στην Υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση
 • θα υποστηρίξει τις ελληνικές ΜΜΕ του κλάδου ΤΠΕ στην προσπάθεια αξιοποίησης σύγχρονων ΤΠΕ χωρίς την ανάγκη δαπανηρής επένδυσης,

Αναμενόμενα άμεσα ωφελούμενοι, Ωφελούμενος Πληθυσμός

Οι άμεσα Ωφελούμενοι από τη παρούσα πράξη είναι:

 1. Οι εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο
 2. οι εμπειρογνώμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες του χώρου των ΤΠΕ στην Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση
 3. Τα έργα που υλοποιήθηκαν  στο πλαίσιο του μέτρου 2.6 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
 4. Οι χρήστες των έργων αυτών (ιατροί, νοσηλευτές, κλπ) και που θα χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα στη καθημερινή τους πρακτική
 5. Το ΥΥΚΑ
 6. Οι επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες

καθότι τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν στην ευρύτερη χρήση και διάδοση των καλών πρακτικών, ενώ θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία αλλά και τον ορθολογικό και κοινά αποδεκτό σχεδιασμό των επακόλουθων δράσεων.

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι Πολίτες καθώς το έργο θα συμβάλλει μέσο-μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Χρονικός προγραμματισμός

Υλοποίηση Ψηφιακών εργαλείων 3-6 μήνες

Ίδρυση και θέση σε λειτουργία του φόρου: 3-6 μήνες

Λειτουργία του Φόρου: συνεχώς.

Εκτιμούμενο κόστος

Κόστος Ψηφιακών εργαλείων; 200.000€ – 500.000€ ανάλογα με το εύρος τους.

Εκτιμώμενο Κόστος Λειτουργίας για 24 μήνες: 1.200.000€